Statut

Dati mai departe!

STATUTUL SINDICATULUI SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE

Art.1
(1) SINDICATUL SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA este o organizatie constituita in scopul apararii si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor sai si a drepturilor acestora, prevazute in legislatia muncii si in contractele colective de munca.
(2) Sindicatul s-a constituit in baza dreptului de asociere consacrat de art.40 alin.1 din Constitutia Romaniei, a liberului consimtamant si in conformitate cu prevederile legale cu privire la sindicate.
(3) SINDICATUL SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA are constituite grupe sindicale in punctele de lucru si la Sediul CARREFOUR ROMANIA SA.

Art.2
Principiile care stau la baza organizarii si functionarii sindicatului sunt:
a) functionarea in baza statutului propriu;
b) independenta fata de organele de stat, partide politice sau alte organizatii;
c) nimeni nu poate fi constrans sa faca parte sau nu, ori sa se retraga sau nu din sindicat;
d) posibilitatea ca o persoana sa poata face parte dintr-un singur sindicat la acelasi angajator;
e) libertatea sindicala manifestata pe cele trei planuri: individuala, intre sindicate concurente si intre sindicat si patronat.

Art.3
(1) Sindicatul nu poate face parte, in acelasi timp, decat dintr-o singura federatie.
(2) SINDICATUL SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA este membru al Federatiei Sindicatelor din Comert (F.S.C.)

CAPITOLUL II. DENUMIREA, SEDIUL SI SCOPUL CONSTITUIRII SINDICATULUI

Art.4
Denumirea organizatiei este SINDICATUL SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA.

Art.5
Sediul sindicatului este in Com. Blejoi, DN 1 B, zona km 6, jud Prahova.

Art.6
Sindicatul are in principal urmatoarele obiective (scopuri):
a) sa reuneasca salariatii din CARREFOUR ROMANIA S.A si din grupul CARREFOUR ROMANIA, astfel incat prin colaborare sa promoveze si sa apere interesele profesionale, economice, sociale, culturale si sportive prevazute in legislatia muncii si in contractele colective de munca;
b) sa promoveze si sa intretina relatii de colaborare si solidaritate cu organizatiile sindicale de ramura/sector de activitate:
c) sa actioneze pentru repunerea in drepturi depline a membrilor sai in cazul in care se constata ca acestea au fost incalcate abuziv, prin acte sau fapte ilegale;
d) sa acorde ajutoare materiale membrilor de sindicat, aflati in situatii deosebite;
e) sa vegheze la asigurarea conditiilor normale de munca, pentru a preveni imbolnavirile profesionale si accidentele de munca;
f) sa negocieze cu patronul, contractul colectiv de munca si sa acorde asistenta, la cererea membrilor sai, in cazul negocierii contractelor individuale de munca;
g) sa reprezinte interesele membrilor sai, prin presedinte (lider) sau membrii din comitetul de sindicat in raporturile cu patronul, autoritatile statului, puterii administrative si judecatoresti locale.

CAPITOLUL III. CALITATEA DE MEMBRU AL SINDICATULUI

Art.7
(1) Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un salariat pentru a fi membru de sindicat:
a) sa fie salariat cu contract de munca la CARREFOUR ROMANIA SA sau in cadrul grupului CARREFOUR ROMANIA;
b) sa nu fi fost exclus din sindicat pentru motive de incalcare a prevederilor statutare;
c) sa intocmeasca o cerere de inscriere care sa cuprinda:
– numele si prenumele, domiciliul si data nasterii;
– locul de munca;
(2) Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a putea fi aleasa in conducerea sindicatului:
a) sa fie membru al SINDICATULUI SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA;
b) sa aiba capacitate de exercitiu deplina;
c) sa nu execute pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii;
d) sa nu fi fost sanctionat pe linie sindicala.

Art.8
Aprobarea inscrierii in sindicat este de competenta reprezentantului grupei sindicale si dupa caz a comitetului de sindicat.

Art.9
Pierderea calitatii de membru de sindicat are loc in urmatoarele situatii:
a) la cererea scrisa a membrului de sindicat;
b) neplata cotizatiei nejustificat timp de 90 de zile calendaristice;
c) excluderea hotarata de comitetul de sindicat;
d) deces.

CAPITOLUL IV. DREPTURILE SI INDATORIRILE MEMBRILOR DE SINDICAT

A. DREPTURILE MEMBRILOR DE SINDICAT

Art.10
Membrii de sindicat au in principal urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale sindicatului, in conditiile prevazute de statut;
b) sa participe la elaborarea unor proiecte de decizie de interes general;
c) sa fie informati asupra activitatii sindicale;
d) sa-si exprime liber propriile opinii;
e) sa-si exprime punctul de vedere, inainte de luarea unor hotarari, in ceea ce-l priveste;
f) sa beneficieze de consiliere juridica gratuita, in cazul litigiilor de munca, la cerere, numai prin intermediul juristilor agreati de S.S.C.R;
g) sa primeasca ajutoare materiale sau financiare, in cazuri deosebite;
h) sa se retraga din sindicat, fara a avea obligatia de a arata motivele.

B. INDATORIRILE MEMBRILOR DE SINDICAT

Art.11
Membrii de sindicat au in principal urmatoarele indatoriri:
a) sa respecte statutul SINDICATULUI SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA la care a aderat;
b) sa participe si sa sustina activitatea sindicala, inclusiv prin plata cotizatiei lunare, stabilita de Adunarea generala:
c) sa achite cotizatiile restante cu penalitatile stabilite de comitetul de sindicat, eventualele daune materiale pricinuite sindicatului din culpa sau cu intentie;
d) sa actioneze permanent in vederea realizarii hotararilor si deciziilor luate de organele de conducere ale sindicatului;
e) sa apere democratia sindicala, drepturile, libertatea si independenta sindicatului;
f) sa respecte intocmai legislatia in vigoare, cu privire la activitatea sindicala.

Art.12
Drepturile si obligatiile celui ce solicita retragerea din sindicat inceteaza de la data inregistrarii cererii.

C. FORME DE LUPTA SINDICALA

Art.13
In vederea realizarii scopului pentru care a fost creat, sindicatul are dreptul sa foloseasca mijloace specifice cum sunt: petitia, protestul, pichetarea, mitingul, demonstratia, greva, precum si procedurile de solutionare a litigiilor prin negociere, mediere, conciliere, arbitraj.

D. SANCTIUNI

Art.14
(1) In cazul nerespectarii obligatiilor statutare, a hotararilor si deciziilor organelor de conducere ale sindicatului, cei vinovati vor fi sanctionati, in functie de gravitatea faptelor sau actelor comise, cu:
a) avertisment;
b) privarea de drepturile prevazute la art. 10 lit. b), f) şi g) pe o perioada de maxim 6 luni;
c) revocarea din functie;
d) excludere din sindicat.
(2) Sanctiunile se aplica de organele de conducere ale S.S.C.R pe baza unor analize prealabile, cu ascultarea sau exprimarea in scris a punctelor de vedere a celor implicati, dupa cum urmeaza:
1. avertismentul si masura privarii de drepturi sunt analizate şi adoptate de catre Comitetul de sindicat;
2. revocarea din functie:
a) unui reprezentant de grupa sindicala se analizeaza si adopta prin hotararea Comitetului de sindicat;
b) unui membru al Comitetului de sindicat sau al Comisiei de cenzori se analizeaza de Comitetul de sindicat si se adopta prin hotararea Adunarii generale;
3. excluderea:
a) unui membru de sindicat se analizeaza de catre reprezentantul de grupa sindicala si se adopta de catre grupa sindicala din care acesta face parte;
b) unui reprezentant de grupa sindicala, unui membru al Comitetului de sindicat sau al Comisiei de cenzori se analizeaza de Comitetul de sindicat si se adopta prin hotararea Adunarii generale.

Art.15
(1) Decizia de sanctionare se comunica in scris celui in cauza, in termen de 15 zile de la data hotararii.
(2) Decizia de sanctionare se poate contesta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la organul ierarhic superior celui care a dat sanctiunea.
(3) Contestatia privind revocarea sanctiunii, suspenda executarea pana la solutionarea cauzei. Celelalte drepturi si obligatii ce decurg din calitatea de membru de sindicat, raman neatinse.
(4) Hotararile definitive pot fi atacate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta de judecata competenta.

CAPITOLUL V. NIVELUL COTIZATIILOR. MODUL DE INCASARE

Art.16
(1) Fiecare membru de sindicat va plati o cotizatie lunara stabilita de Adunarea generala, deductibila din baza de calcul a impozitului pe venit, in cuantum de maxim 1% din venitul brut realizat.
(2) Incasarea cotizatiilor se va face de catre un membru de sindicat, desemnat de comitetul de sindicat .
(3) Modalitatea de incasare va fi stabilita de sindicalisti, in Adunarea generala.

CAPITOLUL VI. PATRIMONIUL

Art.17
(1) Patrimoniul SINDICATULUI SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA se poate compune din bunuri mobile si imobile, mijloace financiare. Patrimoniul sindicatului este indivizibil si netransmisibil intre membri acestuia si este format din:
a) cotizatiile lunare ale membrilor de sindicat;
b) donatii din partea persoanelor fizice si juridice din tara sau din strainatate;
c) alte surse.
(2) Patrimoniul este transmisibil, in caz de dizolvare sau desfiintare, Federatiei Sindicatelor din Comert la care sindicatul este afiliat care va fi depozitara valorilor pana la constituirea unui nou sindicat in aceeasi entitate.
(3) Evidenta patrimoniului se va face in conformitate cu prevederile legale in materie.

Art.18
(1) Fondurile băneşti pot fi utilizate pentru finanţarea acţiunilor organizatorice, de publicitate, procurarea de bunuri materiale pentru desfasurarea activităţilor sindicale, finanţarea unor activităţi economico-sociale, educative, acordarea de ajutoare şi recompense materiale, cotizatia la structurile ierarhice superioare, efectuarea de studii şi cercetări în probleme socio-profesionale, salarizarea personalului propriu.
(2) Cheltuielile de transport, masa si cazare pentru participarea la Adunarea generala si sedintele Comitetului de sindicat pot fi suportate de S.S.C.R. Comitetul de Sindicat poate aproba decontarea cheltuielilor de transport si cazare si in alte situatii.
(3) Nivelul cheltuielilor de deplasare la nivelul S.S.C.R. sunt urmatoarele:
⦁ diurna interna de deplasare stabilita la nivelul S.S.C.R este egala cu suma maxima deductibila conform legislatiei in vigoare, iar diurna externa de deplasare se acorda in conformitate cu prevederile legale, la rangul I pentru membrii comitetului de sindicat si la rangul II pentru reprezentantii grupelor de sindicat sau membrul de sindicat.
⦁ decontarea transportului se face astfel:
-tren pana la 250 km, bilet clasa a II-a;
-tren peste 250 km, bilet clasa I sau vagon de dormit;
-mijloacele de transport in comun pe baza tichetului de calatorie;
-avion, cu aprobarea prealabila a presedintelui;
-taxi, cu aprobarea prealabila a presedintelui;
-auto personal, contravaloarea a 1 leu/km;
⦁ cazarea se va face, in general, la hoteluri si pensiuni de 3 stele cu un plafon maxim de 400 lei/camera/noapte.

CAPITOLUL VII. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SINDICATULUI

Art.19
Organele de conducere ale SINDICATULUI SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA sunt:
a) Adunarea generala;
b) Comitetul de sindicat.

A. ADUNAREA GENERALA

Art.20
(1) Adunarea generala este organul de conducere suprem al sindicatului, se intruneste in sedinte ordinare, o data pe an, inainte de sfarsitul lunii martie si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie.
(2) La Adunarea generala participa cu drept de vot reprezentantii grupelor sindicale sau, dupa caz, adjunctii acestora şi membrii Comitetului de sindicat care nu au calitatea de reprezentant de grupa sindicala.
(3) La sedinta vor participa membri din conducerea operativa a F.S.C., fara a avea drept de vot.
(4) Convocarea Adunarii generale ordinare se face de catre Comitetul de sindicat, cu cel putin 30 de zile inainte de desfasurare, comunicandu-se locul , data si ordinea de zi, prin grija Secretarului S.S.C.R.
(5) Convocarea Adunarii generale extraordinare se face la cererea a cel putin 2/3 din numarul membrilor comitetului de sindicat sau la cererea unei treimi din numarul reprezentantilor grupelor sindicale. Adunarea se va tine la locul stabilit, in cel tarziu 15 zile de la data inregistrarii cererilor.
(6) Adunarea generala ordinara sau extraordinara este statutar intrunita in prezenta a 2/3 din numarul participantilor convocati.
(7) In situatia nerealizarii prezentei statutare, Adunarea generala se va intruni in urmatoarele 15 zile. La convocarea a doua, prezenta necesara va trebui sa fie de cel putin jumatate plus unul din numarul participantilor convocati.
(8) Membrii care doresc sa supuna dezbaterii propuneri de imbunatatire a activitatii, proiecte de decizii, trebuie sa trimita aceste materiale comitetului de sindicat, cel putin 7 zile inainte de data stabilita ca Adunarea generala sa aiba loc.
(9) La inceperea lucrarilor Adunarii generale, participantii vor alege: prezidiul, comisia de redactare a procesului verbal si comisia de numarare a voturilor, aceasta din urma fiind formata din 3 membri.
(10) Fiecare participant la Adunarea generala are dreptul la vot liber exprimat care se exercita numai personal.
(11) Adunarea generala ordinara si extraordinara hotaraste cu 2/3 din numarul voturilor exprimate in urmatoarele probleme:
– aprobarea, modificarea sau abrogarea statutului;
– comasarea, divizarea sau dizolvarea sindicatului.
In toate celelalte cazuri, hotararile se adopta cu majoritatea simpla, din numarul voturilor exprimate.
(12) Pentru alegerea Comitetului de sindicat, membrii comitetului in functie au dreptul la cate un vot, iar reprezentantii grupelor sindicale primesc voturi in functie numarul de membri ai grupei sindicale, astfel:
⦁ grupa sindicala cu numar de membri intre 1 si 50 membri – 1 vot ;
⦁ grupa sindicala cu numar de membri intre 51 si 100 membri – 2 voturi ;
⦁ grupa sindicala cu numar de membri intre 101 si 150 membri – 3 voturi ;
⦁ grupa sindicala cu numar de membri intre 151 si 200 membri – 4 voturi ;
⦁ grupa sindicala cu numar de membri intre 201 si 250 membri – 5 voturi ;
⦁ grupa sindicala cu numar de membri intre 251 si 300 membri – 6 voturi ;
⦁ grupa sindicala cu numar de membri intre 301 si 350 membri – 7 voturi ;
⦁ grupa sindicala cu numar de membri intre 351 si 400 membri – 8 voturi ;
⦁ grupa sindicala cu numar de membri intre 401 si 450 membri – 9 voturi ;
⦁ grupa sindicala cu numar de membri intre 451 si 500 membri – 10 voturi .
Participantii la Adunarea generala vor primi cate un buletin de vot pentru fiecare vot la care are dreptul, fiind posibila cumularea calitatii de membru in comitetul de sindicat cu cea de reprezentat de grupa sindicala.

Art.21
(1) Atributiile Adunarii generale ordinare si extraordinare:
a) aproba ordinea de zi si problemele de procedura;
b) analizeaza activitatea sindicatului dintre doua adunari si aproba raportul de activitate al comitetului de sindicat si raportul comisiei de cenzori;
c) aproba proiectul de buget si executia bugetara a anului precedent;
d) alege prin vot secret membrii comitetului de sindicat si prin vot deschis comisia de cenzori;
e) numeste comisia de negociere a contractului colectiv de munca;
f) hotaraste asupra modelelor, insemnelor proprii (drapel, insigne, etc.);
g) adopta sanctiunile propuse impotriva membrilor din comitetul de sindicat;
h) aproba afilierea sindicatului la o singura federatie sindicala;
i) adopta, modifica si abroga statutul sindicatului;
j) aproba comasarea, divizarea sau dizolvarea sindicatului;
k) hotaraste asupra declansarii, desfasurarii si incetarii grevei cu respectarea prevederilor legale;
l) adopta hotarari in privinta oricaror probleme de interes general legate de activitatea sindicatului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Adunarea Generala poate delega competente Comitetului de sindicat.

B. COMITETUL DE SINDICAT

Art.22
(1) Comitetul de sindicat reprezinta organul executiv de conducere al sindicatului, care pune in aplicare hotararile Adunarii generale si coordoneaza intreaga activitate a S.S.C.R in intervalul dintre doua Adunari generale.
(2) Comitetul de sindicat se intruneste in sedinte ordinare trimestriale si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie.
(3) Comitetul de sindicat functioneaza statutar in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai si ia hotarari cu majoritatea simpla din numarul voturilor exprimate, care sunt consemnate intr-un proces verbal semnat de membri participanti.
(4) Convocarea sedintelor se face in scris, cu cel putin 5 zile inainte de desfasurare, de catre presedinte (respectiv de prim-vicepresedinte in absenta presedintelui), sau la cererea a o treime din numarul membrilor sai, comunicandu-se data, locul si ordinea de zi, prin grija Secretarului S.S.C.R.

Art.23
(1) Comitetul de sindicat este alcatuit din 9 membri si 4 supleanti, astfel:
– Presedinte;
– Prim-vicepresedinte;
– Secretar;
– 6 Vicepresedinti;
– 4 Membri supleanti.
(2) Membrii Comitetului de sindicat se aleg prin vot secret, de catre Adunarea generala, din randurile membrilor de sindicat care indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 alin. (2) din statut.
(3) Candidaturile pentru functiile din Comitetul de sindicat se depun cu cel mult 30 zile, dar nu mai putin 20 zile inaintea alegerilor, iar candidatii trebuiesc sa prezinte cazierul judiciar inainte de inceperea Adunarii generale.
(4) Membrii alesi sunt reeligibili in masura indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (2) si alin. (3).
(5) Durata unui mandat este de 4 ani.
(6) Membrii Comitetului de sindicat vor fi alesi cu cel putin 50% + 1 din numarul de voturi exprimate.
(7) Supleantul reprezentantului legal este prim-vicepresedintele sau dupa caz vicepresedintele nominalizat de presedintele sindicatului.

Art.24
Atributiile Comitetului de sindicat:
a) asigura conducerea sindicatului intre Adunarile generale si duce la indeplinire hotararile si deciziile luate de Adunarea generala in baza mandatului dat de aceasta;
b) consulta si informeaza reprezentantii sindicali sau supleantii acestora in toate problemele de interes comun;
c) gestioneaza patrimoniul sindicatului in limitele aprobate de Adunarea generala;
d) stabileste competentele comisiilor de specialitate (exemplu: comisia social-economica, comisia cultural-sportiva; etc.)
e) convoaca Adunarea generala in sedinte ordinare sau extraordinare si prezinta materialele ce urmeaza a fi discutate si aprobate in cadrul acesteia;
f) elaboreaza si supune aprobarii Adunarii generale proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs si executia bugetara pentru exercitiul financiar incheiat;
g) aproba ajutoare materiale sau financiare membrilor de sindicat aflati in situatii deosebite – in limita prevederilor bugetare, la propunerea reprezentantilor sindicali;
h) participa, la cerere, la aplanarea conflictelor intervenite intre membrii de sindicat si conducerea companiei;
i) analizeaza si adopta sanctiuni in conformitate cu prevederile statutului si propune Adunarii generale revocarea unui reprezentant de grupa sindicala, a unui membru din Comitetul de sindicat sau din Comisia de Cenzori atunci cand acesta nu mai intruneste conditiile statutare de a fi ales sau nu respecta prevederile statutului;
j) hotărăşte în orice problemă legată de activitatea sindicatului şi care nu este de competenţa exclusivă a Adunării generale.

Art.25
Atributiile membrilor Comitetului de sindicat:
(1) Preşedintele:
– urmareste si impune respectarea Statutului, a hotararilor Adunarii generale si ale Comitetului de sindicat;
– reprezinta si angajeaza sindicatul in relatiile cu persoanele fizice si juridice de drept public sau privat, pe plan national sau international;
– prezideaza sedintele Adunarii generale si ale Comitetului de sindicat si are dreptul de a participa la orice reuniune a structurilor functionale ori a comisiilor de lucru ale sindicatului;
– sustine in fata factorilor de decizie din cadrul societatii, cererile indreptatite ale membrilor de sindicat privind acordarea unor drepturi legale, imbunatatirea condiţiilor de muncă, etc.;
– participa personal sau prin reprezentant, la sedintele conducerii companiei unde se discuta probleme de interes profesional, economic, social sau cultural pentru angajati;
– repartizează in cadrul Comitetului de sindicat atributii si sarcini cu caracter ocazional sau permanent;
– raporteaza Comitetului de sindicat si Adunarii generale modul în care şi-a adus la îndeplinire sarcinile stabilite;
– semneaza documentele administrative, financiar – contabile si de banca in numele sindicatului;
– indeplineste si alte sarcini stabilite de Adunarea generală sau in cadrul Comitetul de sindicat in situatii deosebite.

(2) Prim-vicepresedintele/Vicepresedintii:
– indeplinesc atributiile Presedintelui in lipsa acestuia, precum si atunci cand acesta nu-si poate exercita mandatul din motive obiective;
– indeplinesc sarcinile repartizate conform hotararii Comitetului de sindicat;
– vicepresedintii coordoneaza activitatea sindicala pe zone geografice. Grupele sindicale de care sunt responsabili se stabilesc prin hotararea Comitetului de sindicat.
(3) Secretarul:
– asigura organizarea sedintelor sindicale;
– comunica ordinea de zi și documentele supuse dezbaterii;
– consemneaza dezbaterile, hotararile si deciziile organelor de conducere ale sindicatului si intocmeste procesele verbale de sedinta;
– pastreaza evidenta hotararilor, rezolutiilor, deciziilor sindicatului si urmareste modul lor de indeplinire;
– organizeaza desfasurarea actiunilor colective, revendicative sau de protest ale sindicatului in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare.

CAPITOL VIII GRUPELE SINDICALE

Art.26
(1) Grupele sunt organizatii sindicale fara personalitate juridica.
(2) Grupele sindicale sunt reprezentate de cate un reprezentant sindical sau de supleantii acestuia.
(3) Grupa sindicala se intalneste cel putin o data pe an, in luna octombrie sau noiembrie.
(4) Sedinta grupei sindicale este statutar intrunita in prezenta a ¼ din numarul membrilor de sindicat si adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Propunerile aprobate in sedinta grupei sindicale sunt transmise tuturor membrilor care voteaza pe baza de tabel nominal.

Art.27
Alegerea reprezentantilor sindicali de magazin:
(1) O data la doi ani membrii de sindicat aleg reprezentantul grupei sindicale si supleantii acestuia.
(2) La nivelul grupelor sindicale se va alege cate o echipa formata dintr-un reprezentant sindical si pana la 5 adjuncti dar nu mai putin de doi, in functie de optiunea fiecarei echipe care candideaza. Candidatii la functia de reprezentant trebuie sa aiba o vechime in sindicat de minim un an.
(3) Candidaturile se depun cu minim cinci zile inaintea datei in care au loc alegerile. Candidaturile se depun la reprezentantul sindical in functie.
(4) In ziua anterioara alegerilor se tiparesc buletinele de vot pe care se trec numele tuturor candidatilor si al echipei acestora.
(5) Comisia de numarare a voturilor va fi formata din minim 3 persoane iar la numararea voturilor pot participa si candidatii. Comisia va completa procesul verbal cu rezultatul votului iar acesta va fi afisat la avizierul magazinului. Originalul va fi transmis de catre reprezentantul sindical aflat in functie pana la validarea alegerilor, catre Presedintele S.S.C.R.
(6) Rezultatul alegerilor este valabil daca prezenta la vot este egala sau mai mare decat 50%+1 din numarul membrilor grupei de sindicat aflati in evidenta.
(7) In caz de neindeplinire a conditiilor sau in caz de balotaj, procedura de vot este reluata, in termen de cel mult 7 zile.
(8) Va fi declarata castigatoare a alegerilor echipa care obtine minim 50%+1 din numarul voturilor exprimate. Reprezentantul sindical de magazin va fi reprezentantul echipei castigatoare, iar adjunctii acestuia vor avea calitatea de supleanti.

CAPITOLUL IX COMISIA DE CENZORI

Art.28
(1) Comisia de cenzori este compusa din 3 membri si un supleant, alesi de catre Adunarea generala, prin vot direct si deschis, pe o perioadă de patru ani, in cadrul aceluiasi mandat cu cel al Comitetului de sindicat.
(2) Comisia de cenzori se intruneste anual sau ori de cate ori este nevoie, in prezenta a cel putin doi membri.
(3) Comisia de cenzori isi alege un presedinte din randul membrilor sai cu conditia sa aiba studii de specialitate.
(4) In comisia de cenzori nu pot fi alesi membri care fac parte din Comitetul de sindicat.
(5) Comisia de cenzori are urmatoarele atributii:
⦁ verifica activitatea economico-financiara si modul in care este administrat inventarul de bunuri aflate in patrimoniul sindicatului, prezentand Comitetului de sindicat constatarile facute;
⦁ intocmeste anual raportul asupra activitatii de control financiar desfasurată si il prezintă Adunarii generale spre dezbatere si aprobare;
c) consilierea membrilor Comitetului de sindicat asupra oportunitatii si legalitatii operatiunilor financiar-contabile ale sindicatului.
(6) Rapoartele comisiei de cenzori se prezinta Comitetului de sindicat si sunt supuse aprobarii Adunarii Generale ordinare sau extraordinare.
(7) Presedintele sau un membru al Comisiei de Cenzori participa la sedintele Comitetului de sindicat si la Adunarea generala pentru a prezenta raportul, fara drept de vot, daca nu are calitatea de delegat conform statutului.
(8) In cazul in care exista divergente intre membrii Comisiei de cenzori asupra interpretarii unor operatiuni sau acte financiar-contabile si nu se ajunge la conses pana la incheierea procesului verbal de control, vor fi prezentate Comitetului de sindicat sau Adunarii generale toate interpretarile.

CAPITOLUL X. DIVIZAREA, COMASAREA SAU DIZOLVAREA SINDICATULUI

Art.29
La cererea scrisa a 1/3 din numarul membrilor de sindicat, Adunarea generala poate lua in discutie si hotari asupra divizarii, comasarii sau dizolvarii sindicatului.

Art.30
In cazul in care sindicatul nu mai poate functiona din lipsa fondurilor financiare, dizolvarea fiind iminenta si convocarea Adunarii generale nemaifiind posibila, lichidarea judiciara si patrimoniala se va face de catre comitetul de sindicat, potrivit prevederilor legale.

Art.31
Cotizatiile incasate, precum si alte bunuri dobandite de sindicat, indiferent de natura titlului de proprietate, nu pot face obiectul unei cereri de restituire.

Art.32
Toate bunurile patrimoniale vor fi predate cu documente legale delegatilor Federatiei Sindicatelor din Comert, care vor asista la toate operatiile de lichidare.

CAPITOLUL XI. DISPOZITII FINALE

Art.33
Sindicatul are dreptul la stampila, sigiliu, drapel, imn si alte insemne proprii.

Art.34
Necunoasterea statutului nu va putea fi invocata niciodata in vederea insusirii unor drepturi sau a sustragerii de la unele obligatii asumate prin inscrierea in sindicat.

Art.35
Organele de conducere ale sindicatului pot lua orice hotarare pentru bunul mers al activitatii, daca prin aceasta nu incalca drepturile si libertatile altora, ordinea publica sau bunele moravuri.

Art. 36
Prezentul statut a fost adoptat de Adunarea Generala a SINDICATULUI SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA in sedinta din 14 februarie 2017.
=//=

More To Explore

Suntem Aici Pentru Tine!

Tot ceea ce trebuie sa faci este sa ne ceri ajutorul

PROTEST SEDIU CARREFOUR

Luni, 25 Martie 2024, între orele 11:00 și 13:00, a avut loc protestul Sidicatului Salariaților Carrefour România, prin intermediul căruia am solicitat creșterea valorii tichetelor de masă la 40 lei, cât și acordarea primei pentru transport, indiferet de formatul magazinului în care angajatul lucrează.

Transmisiunea Live a protestului, pe întreaga lui durată, poate fi accesată la adresa: https://www.facebook.com/100000753529762/videos/946048923765150/