Lege nr. 411/2004 din 18/10/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

Dati mai departe!

Lege nr. 411/2004 din 18/10/2004 Versiune actualizata la data de 28/01/2007 fondurile de pensii administrate privat.
Text actualizat la data de 28.01.2007, avandu-se in vedere urmatoarele acte:

  • O.U.G. nr. 50/2005
  • Legea nr. 313/2005
  • Legea nr. 23/2007.

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza:
a) infiintarea, organizarea si functionarea sistemului fondurilor de pensii administrate privat;.
b) organizarea si functionarea administratorilor fondurilor de pensii administrate privat, precum si coordonarea activitatii altor entitati implicate in acest domeniu.
(2) Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private, distincta si care suplimenteaza pensia acordata de sistemul public, pe baza colectarii si investirii, in interesul participantilor, a unei parti din contributia individuala de asigurari sociale.
(3) Abrogat.Litera a) a fost modificata prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 23/2007. -Alineatul (3) a fost abrogat prin art. I, pct. 2 din Legea nr. 23/2007.
Art. 2
(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. active ale unui fond de pensii administrat privat -instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si numerar, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participantilor;
2. activ personal -suma acumulata in contul unui participant, egala cu numarul de unitati de fond detinute de acesta, inmultite cu valoarea la zi a unei unitati de fond;
3. activ net total al fondului de pensii administrat privat la o anumita data -valoarea care se obtine prin deducerea valorii obligatiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea data;
4. act individual de aderare -un inscris prin care o persoana isi manifesta actul de vointa de a fi parte la contractul de societate civila si la prospectul schemei de pensii private;
5. actionar semnificativ -persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane fizice si/sau juridice care actioneaza impreuna si care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 10% din capitalul social al unei societati comerciale sau din drepturile de vot ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie, dupa caz;
6. administrare speciala -exercitarea responsabilitatii fiduciare de catre administratorul special, pe o perioada determinata, asupra activelor fondului de pensii, in scopul limitarii pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor;
7. administrator special -persoana juridica autorizata sa administreze un fond de pensii administrat privat, desemnata sau selectata de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, si care se subroga in drepturile si obligatiile administratorului pentru o perioada determinata;
8. administrator -societatea comerciala pe actiuni constituita in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare si cu prevederile prezentei legi, denumita societate de pensii, care are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii si, optional, furnizarea de pensii private;
9. agent de marketing al fondului de pensii -persoana fizica sau juridica mandatata de administrator sa obtina acordul de aderare a participantilor;
10. beneficiar -mostenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil;
11. beneficii colaterale -orice avantaje, precum facilitati banesti sau cadouri, altele decat cele care rezulta din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii private;
12. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisia -autoritatea administrativa autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub controlul Parlamentului Romaniei, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005;
13. Consiliul de supraveghere speciala -consiliul constituit din doua sau mai multe persoane, in functie de numarul de participanti la un fond de pensii administrat privat, care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei si care asista si supervizeaza activitatea administratorului, pentru limitarea riscurilor si asigurarea redresarii fondului de pensii;
14. contract de administrare -contractul incheiat intre administrator si participant, care are ca obiect administrarea fondului de pensii;
15. contract de depozitare -contractul incheiat intre administrator, ca reprezentant al fondului de pensii administrat privat in relatiile cu tertii si depozitar, avand ca obiect depozitarea activelor financiare ale fondului de pensii;
16. contributii -sumele platite de participanti si/sau in numele acestora la un fond de pensii administrat privat;
17. depozitar -institutia de credit din Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara, ori sucursala din Romania a unei institutii de credit, autorizata intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, avizata de Comisie pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, careia ii sunt incredintate spre pastrare, in conditii de siguranta, toate activele fiecarui fond de pensii administrat privat;
18. fond de pensii administrat privat, denumit in continuare fond de pensii -fondul constituit prin contract de societate civila, incheiat intre participanti, in conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civila particulara si cu dispozitiile prezentei legi;
19. fond de garantare a pensiilor -fondul infiintat din contributii ale administratorilor si ale furnizorilor de pensii, avand scopul de a proteja drepturile participantilor si beneficiarilor, dupa caz, dobandite in cadrul sistemului de pensii administrate privat, reglementat si supravegheat de Comisie;
20. institutie de colectare -institutia care are ca atributie legala colectarea contributiilor individuale de asigurari sociale;
21. institutie de evidenta -institutia care are ca atributie legala evidenta asiguratilor din sistemul public de pensii;
22. instrumente financiare inseamna:
a) valori mobiliare;
b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
c) instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si certificate de depozit;
d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri;
e) contracte forward pe rata dobanzii;
f) swap-uri pe rata dobanzii, pe curs de schimb si pe actiuni;
g) optiuni pe orice instrument financiar prevazut la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri; aceasta categorie include si optiuni pe curs de schimb si pe rata dobanzii;
h) orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sau pentru care s-a facut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata;
23. instrumente financiare derivate -instrumentele definite la pct. 22 lit. d) si g), combinatii ale acestora, precum si alte instrumente calificate astfel, potrivit legii, prin reglementari ale Comisiei Nationale de Valori Mobiliare;
24. participant -persoana care contribuie sau/si in numele careia s-au platit contributii la un fond de pensii si care are un drept viitor la o pensie privata;
25. pensie privata -suma platita periodic participantului sau beneficiarului, in mod suplimentar si distinct de cea furnizata de sistemul public;
26. platitor -persoana fizica sau juridica care, dupa caz, retine si vireaza contributia individuala de asigurari sociale;
27. pondere zilnica a unui fond -raportul dintre activul net total al fondului si suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate in ziua respectiva;
28. ponderea medie a unui fond pe o anumita perioada -media aritmetica a ponderilor zilnice ale fondului pe perioada respectiva;
29. prospect al schemei de pensii private -documentul care cuprinde termenii contractului de administrare si ai schemei de pensii;
30. provizion tehnic -un volum adecvat de active corespunzator angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investitii care acopera riscurile biometrice si pe cele privind investitiile;
31. rata de rentabilitate a unui fond de pensii -logaritm natural din raportul dintre valoarea unitatii de fond din ultima zi lucratoare a perioadei si valoarea unitatii de fond din ultima zi lucratoare ce preceda perioada respectiva; randamentul zilnic al unui fond de pensii reprezinta diferenta dintre valoarea unitatii de fond din ziua respectiva si valoarea unitatii de fond din ziua precedenta, totul raportat la valoarea unitatii de fond din ziua precedenta;
32. rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor -suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecarui fond pe o perioada si ponderea medie a fondului in totalul fondurilor de pensii pe aceeasi perioada;
33. riscuri biometrice -riscurile legate de deces, invaliditate si longevitate;
34. schema de pensii private -un sistem de termene, conditii si reguli pe baza carora administratorul investeste activele fondului de pensii in scopul dobandirii de catre participanti a unei pensii private;
35. stat membru de origine -statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in care administratorul isi are sediul social si principala structura administrativa sau, daca nu are un sediu social, locul unde se afla principala sa structura administrativa;
36. stat membru gazda -statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, a carui legislatie sociala si de munca relevanta in domeniul schemelor de pensii private este aplicabila relatiei dintre angajator si participanti;
37. stat tert -orice alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu apartine Spatiului Economic European;
38. valoarea unitatii de fond -raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii la o anumita data si numarul total de unitati ale fondului la aceeasi data.
(2) Persoana afiliata, in raport cu o persoana fizica sau juridica, numita prima entitate, reprezinta:
a) un actionar sau un grup de actionari care detine mai mult de 10% din actiunile emise de prima entitate ori care, desi detine un procent mai mic, poate influenta, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;
b) orice entitate in care prima entitate detine, direct sau indirect, mai mult de 10% din actiunile emise ori in care, desi detine un procent mai mic, poate influenta, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;
c) orice alta entitate in care un actionar detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din actiunile emise si in acelasi timp detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul actiunilor emise de prima entitate;
d) orice persoana care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entitati;
e) orice membru al consiliului de administratie sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al respectivei entitati;
f) sotul/sotia sau o ruda pana la gradul al treilea ori un afin pana la gradul al doilea, inclusiv, al oricarei persoane prevazute la lit. a)-e).Alineatul (1) a fost modificat prin art. I, pct. 3 din Legea nr. 23/2007. Partea introductiva si literele e) si f) au fost modificate art. I, pct. 4 din Legea nr. 23/2007.

CAPITOLUL II – Fondul de pensii

Art. 3
Resursele financiare ale fondului de pensii se constituie din:
a) contributiile nete convertite in unitati de fond;
b) drepturile cuvenite beneficiarilor si nerevendicate in termenul general de prescriptie;
c) dobanzile si penalitatile de intarziere aferente contributiilor nevirate in termen;
d) sumele provenite din investirea veniturilor prevazute la lit. a)-c).
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 5 din Legea nr. 23/2007.
Art. 4
Cheltuielile de administrare sunt suportate de administrator.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 6 din Legea nr. 23/2007.
Art. 5
(1) Un fond de pensii trebuie sa aiba minimum 50.000 de participanti si se constituie prin contract de societate civila.
(2) Numarul minim de participanti prevazut la alin. (1) trebuie realizat in perioada primilor 3 ani de la data constituirii fondului de pensii.
(3) Nu i se poate refuza nici unei persoane calitatea de participant, daca aceasta este eligibila.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 7 din Legea nr. 23/2007.
Art. 6
(1) Toti participantii si beneficiarii la un fond de pensii au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplica un tratament nediscriminatoriu.
(2) Participantii si beneficiarii la un fond de pensii au dreptul la egalitate de tratament si in cazul schimbarii locului de munca, domiciliului sau resedintei intr-o alta tara, stat membru al Uniunii Europene ori stat apartinand Spatiului Economic European.
(3) In cazul schimbarii locului de munca, domiciliului sau resedintei intr-o alta tara, participantii pot opta intre a plati in continuare contributiile la un fond de pensii din Romania sau a plati contributii la un alt fond de pensii aflat pe teritoriul tarii respective, daca aceasta nu contravine legislatiei acestei tari.
(4) Nicio persoana care doreste sa devina participant nu poate fi supusa unui tratament discriminatoriu si nu i se poate refuza calitatea de participant, daca aceasta este eligibila.
(5) In aplicarea prezentei legi este interzisa orice discriminare directa sau indirecta dupa criteriul de sex, in special cu privire la aria de aplicare si conditiile schemelor de pensii private, contributii si beneficii.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 8 din Legea nr. 23/2007.
Art. 7
(1) Denumirea fondului de pensii contine sintagma fond de pensii administrat privat.
(2) Denumirea fondului de pensii nu trebuie sa induca in eroare participantii, potentialii participanti sau alte persoane.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 9 din Legea nr. 23/2007.
Art. 8
Un fond de pensii nu poate fi declarat in stare de faliment.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 10 din Legea nr. 23/2007.
Art. 9
(1) Fondul de pensii este reprezentat in raporturile cu tertii, inclusiv in fata instantelor judecatoresti, numai de catre administratorul acestuia.
(2) Actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti competente, in legatura cu administrarea fondului de pensii, sunt scutite de orice fel de taxe.
(3) Sediul fondului de pensii va fi acelasi cu cel al administratorului.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 11 din Legea nr. 23/2007.
Art. 10
Continutul contractului-cadru de societate civila prin care se constituie un fond de pensii, precum si modalitatile de modificare a acestuia se stabilesc prin normele Comisiei.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 12 din Legea nr. 23/2007.

CAPITOLUL III – Autorizarea schemei de pensii private si a fondului de pensii

Titlul Capitolului III a fost modificat prin art. I, pct. 13 din Legea nr. 23/2007.Art. 11
(1) Prospectul schemei de pensii private este elaborat si propus de administrator.
(2) Fiecare prospect al schemei de pensii private propus de administrator trebuie sa obtina autorizarea Comisiei.
(3) Prospectul schemei de pensii private poate fi modificat numai cu avizul prealabil al Comisiei.
(4) Pentru a obtine autorizarea primului prospect al schemei de pensii private, societatea de pensii depune la Comisie o cerere, odata cu cererea de autorizare de administrare, prospectul schemei de pensii private, inclusiv proiectul contractului de depozitare si proiectul de contract de societate civila.
(5) Autorizarea primului prospect al schemei de pensii private se realizeaza odata cu autorizarea de administrare a fondului de pensii.
(6) Procedura de autorizare si modificare a prospectului schemei de pensii private este prevazuta in normele Comisiei.
(7) Administratorul procedeaza la publicitatea prospectului schemei de pensii private numai dupa autorizarea acestuia, sub sanctiunea retragerii autorizatiei de administrare.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 14 din Legea nr. 23/2007.
Art. 12
(1) Continutul schemei de pensii private se stabileste prin normele Comisiei si cuprinde in mod obligatoriu cel putin urmatoarele elemente:
a) denumirea si sediul administratorului;
b) conditiile de eligibilitate a participantilor pentru aderarea la schema de pensii private;
c) modalitatea de impartire intre participanti a sumelor rezultate din investirea activelor;
d) principiile investitionale ale schemei de pensii private;
e) riscurile financiare, tehnice si de alta natura implicate de schema de pensii private;
f) natura si distributia riscurilor prevazute la lit. e);
g) dreptul exclusiv de proprietate al participantilor la schema de pensii private asupra sumei existente in conturile individuale;
h) conditiile inceperii si platii prestatiilor private;
i) conditiile de acordare a prestatiilor private in caz de invaliditate;
j) nivelurile maxime ale comisioanelor suportate de fondul de pensii, defalcate pe categorii de comisioane;
k) periodicitatea si procedura de raportare a informatiilor catre participanti;
l) conditiile si procedurile de incetare a participarii si de transfer la un alt fond de pensii administrat privat.
(2) Continutul schemei de pensii private poate cuprinde orice alte elemente considerate necesare de Comisie.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 15 din Legea nr. 23/2007.
Art. 13
Modelul contractului-cadru de administrare se stabileste prin normele Comisiei si contine in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
a) partile contractante;
b) principiile schemei de pensii private;
c) principalele drepturi si obligatii ale partilor contractante si modalitatea de aplicare;
d) modul de administrare a fondului de pensii;
e) modalitatile de control al administratorului, exercitate de catre auditori;
f) obligatiile de informare a administratorului fata de participanti si autoritati;
g) evidentele administratorului referitoare la participanti, contributii, investitii si pensii private;
h) modalitatile specifice de constatare, reclamare si remediere a deficientelor;
i) raspunderea contractuala a partilor, incluzand si sanctiunile ce pot fi aplicate;
j) durata contractului de administrare, modalitatile de modificare si incetare a contractului de administrare;
k) informatii privind depozitarul fondului de pensii.
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 17 din Legea nr. 23/2007.
Art. 14
Auditorul si depozitarul isi platesc fiecare taxa de avizare.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 17 din Legea nr. 23/2007.
Art. 15
(1) Modificarea prospectului schemei de pensii private se face de catre administrator cu avizul Comisiei si cu informarea ulterioara a participantilor.
(2) Procedura de modificare a prospectului schemei de pensii private va fi stabilita prin normele Comisiei.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 18 din Legea nr. 23/2007.
Art. 16
(1) Comisia retrage autorizatia administratorului de administrare a fondului de pensii, daca se dovedeste ca au fost incalcate regulile unui prospect al schemei de pensii private, dispozitiile prezentei legi sau ale normelor Comisiei.
(2) De la data retragerii autorizatiei de administrare a administratorului se aplica prevederile privind administrarea speciala.
(3) Administratorul poate ataca decizia de retragere a autorizatiei de administrare a fondului de pensii la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 19 din Legea nr. 23/2007.
Art. 17
(1) Fondul de pensii trebuie autorizat de Comisie, dupa autorizarea administratorilor si a prospectului schemei de pensii private.
(2) Autorizatia se elibereaza pe baza unei cereri formulate de administrator, la care se anexeaza urmatoarele documente:
a) contractul de societate civila de constituire a fondului de pensii;
b) actele individuale de aderare la contractul de societate civila prin care se infiinteaza fondul de pensii si la prospectul schemei de pensii private;
c) alte documente si informatii potrivit cerintelor prevazute in normele Comisiei.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 20 din Legea nr. 23/2007.
Art. 18
(1) Comisia poate solicita administratorului alte documente si informatii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de autorizare a fondului de pensii.
(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii, fiind indreptatita:
a) sa se adreseze autoritatilor competente;
b) sa solicite documente si informatii din alte surse.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 21 din Legea nr. 23/2007.
Art. 19
Comisia verifica daca sunt intrunite conditiile de catre membrii fondului de pensii pentru a fi participant conform prezentei legi, avizeaza contractul de societate civila si procedeaza, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente si informatii de la administrator, la aprobarea sau la respingerea motivata a autorizarii fondului de pensii.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 22 din Legea nr. 23/2007.
Art. 20
(1) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii, daca documentatia prezentata:
a) ramane incompleta si dupa expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la solicitarea unor informatii sau documente suplimentare;
b) nu este intocmita in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
c) contine clauze care pot prejudicia interesele participantilor sau nu le protejeaza in mod corespunzator.
(2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii, scrisa si motivata, se comunica administratorului in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 23 din Legea nr. 23/2007.
Art. 21
(1) In cazul in care se constata scaderea numarului de participanti si mentinerea acestuia sub minimul legal, timp de un trimestru, Comisia retrage, prin decizie, autorizatia unui fond de pensii.
(2) Decizia de retragere a autorizatiei fondului de pensii, scrisa si motivata, se comunica administratorului in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
(3) Administratorul este obligat sa inceteze orice activitate aferenta fondului de pensii, de la data luarii la cunostinta despre retragerea autorizatiei acestuia.
(4) De la data la care Comisia retrage autorizatia unui fond de pensii se aplica prevederile referitoare la administrarea speciala.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 24 din Legea nr. 23/2007.
Art. 22
(1) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii sau de retragere a autorizatiei, dupa caz, poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.
(2) In termen de 10 zile calendaristice de la data ramanerii definitive a deciziei mentionate la alin. (1) prin necontestarea acesteia ori prin expirarea perioadei de contestare sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a respins contestatia, Comisia publica anuntul privind retragerea autorizatiei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in doua cotidiene centrale.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 25 din Legea nr. 23/2007.

CAPITOLUL IV – Investitiile fondului de pensii

Art. 23
(1) Comisia verifica indeplinirea obligatiei administratorilor de investire prudentiala a activelor fondurilor de pensii administrate privat, cu respectarea, in principal, a urmatoarelor reguli:
a) investirea in interesul participantilor si beneficiarilor, iar in cazul unui conflict potential de interese, administratorul care gestioneaza activele fondurilor de pensii administrate privat trebuie sa adopte masuri ca investirea sa se faca numai in interesul acestora;
b) investirea intr-un mod care sa asigure securitatea, calitatea, lichiditatea si profitabilitatea lor, iar cele detinute pentru acoperirea fondului de garantare si a provizioanelor tehnice se investesc, de asemenea, intr-un mod adecvat naturii si duratei drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor;
c) investirea sa se efectueze preponderent in instrumente tranzactionate pe o piata reglementata, astfel cum este definita in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare; investitiile in instrumente care nu sunt tranzactionate pe o piata reglementata trebuie sa nu depaseasca niveluri prudentiale;
d) investitiile in instrumente financiare derivate sunt permise doar in masura in care contribuie la scaderea riscurilor investitiei sau faciliteaza gestionarea eficienta a portofoliului;
e) activele se diversifica in mod corespunzator, astfel incat sa se evite dependenta excesiva de un anumit activ, emitent sau grup de societati comerciale si concentrari de riscuri pe ansamblul activelor.
(2) Comisia poate decide sa nu aplice cerintele prevazute la alin. (1) lit. c) si e) pentru investitiile in titluri de stat.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 26 din Legea nr. 23/2007.
Art. 24
(1) Administratorul elaboreaza o declaratie privind politica de investitii, in forma scrisa. Declaratia privind politica de investitii contine:
a) strategia de investire a activelor, in raport cu natura si durata obligatiilor;
b) metodele de evaluare a riscurilor investitionale;
c) procedurile de management al riscului;
d) metoda de revizuire a principiilor de investitii;
e) persoanele responsabile de luarea deciziilor si realizarea investitiilor, precum si procedurile pentru luarea deciziilor.
(2) Administratorul revizuieste si completeaza declaratia privind politica de investitii ori de cate ori intervine o schimbare importanta in politica de investitii sau cel putin o data la 3 ani, cu acordul Comisiei, informand participantii cu privire la noua politica investitionala.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 27 din Legea nr. 23/2007.
Art. 25
(1) Cu respectarea dispozitiilor art. 23, administratorul investeste in:
a) instrumente ale pietei monetare, inclusiv conturi si depozite in lei la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei institutii de credit straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei si care nu se afla in procedura de supraveghere speciala ori administrare speciala sau a carei autorizatie nu este retrasa, fara sa depaseasca un procent mai mare de 20% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;
b) titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice din Romania, de state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in procent de pana la 70% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;
c) obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritatile administratiei publice locale din Romania sau din statele membre ale Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European, in procent de pana la 30% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;
d) valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate si supravegheate din Romania, statele membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in procent de pana la 50% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;
e) titluri de stat si alte valori mobiliare, emise de state terte, in procent de pana la 15% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;
f) obligatiuni si alte valori mobiliare, tranzactionate pe piete reglementate si supravegheate, emise de autoritatile administratiei publice locale din state terte, in procent de pana la 10% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;
g) obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, daca aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate si daca indeplinesc cerintele de rating, in procent de pana la 5% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;
h) titluri de participare, emise de organisme de plasament colectiv in valori mobiliare din Romania sau din alte tari, in procent de pana la 5% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;
i) alte forme de investitii prevazute de normele Comisiei.
(2) Investitiile prevazute la alin. (1), dupa caz, sunt efectuate in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei privind operatiunile valutare.
(3) Comisia poate modifica, temporar, procentul maxim al activelor, care poate fi investit in categoriile de active prevazute la alin. (1), si va emite norme in acest scop.
(4) In functie de natura emitentului de instrumente financiare in care administratorul poate investi, procentele maxime admise sunt:
a) 5% din activele unui fond de pensii pot fi investite intr-o singura societate comerciala sau in fiecare categorie de active ale acesteia, fara a depasi in total 5%;
b) 10% din activele unui fond de pensii pot fi investite in activele unui grup de emitenti si persoanele afiliate lor.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 28 din Legea nr. 23/2007.
Art. 26
Investitiile activelor fondurilor de pensii administrate privat si rezultatele investirii sunt scutite de impozit.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 29 din Legea nr. 23/2007.
Art. 27
(1) Administratorul exercita, in numele participantilor, dreptul de vot in adunarile generale ale actionarilor societatilor comerciale in al caror capital social au fost investite activele fondului de pensii.
(2) Votul este exercitat exclusiv in interesul participantilor si beneficiarilor la fondul de pensii.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 30 din Legea nr. 23/2007.
Art. 28
(1) Activele fondului de pensii nu pot fi investite in:
a) active care, potrivit legii, nu pot fi instrainate;
b) active a caror evaluare este incerta, precum si antichitati, lucrari de arta, autovehicule si altele asemenea;
c) bunuri imobiliare;
d) actiuni, obligatiuni si alte valori mobiliare emise de administrator;
e) orice alte active stabilite prin normele Comisiei.
(2) Activele fondului de pensii nu pot fi instrainate:
a) administratorului sau auditorului;
b) depozitarului;
c) administratorului special;
d) membrilor Consiliului Comisiei si personalului Comisiei;
e) persoanelor afiliate entitatilor prevazute la lit. a)-d);
f) oricaror alte persoane sau entitati prevazute prin normele Comisiei.
(3) Activele fondului de pensii nu pot constitui garantii si nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sanctiunea nulitatii absolute a prin care se constituie garantia sau se acorda creditul.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 31 din Legea nr. 23/2007.
Art. 29
(1) Comisia calculeaza si publica lunar pe site-ul propriu urmatoarele informatii:
a) rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii private pentru ultimele 24 de luni;
b) rata de rentabilitate a fiecarui fond de pensii private pentru ultimele 24 de luni;
c) rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii, stabilita de Comisie.
(2) In cazul in care rata de rentabilitate a unui fond de pensii private este mai mica decat rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii din Romania, pentru 4 trimestre consecutive, Comisia retrage autorizatia de administrare a administratorului respectiv, aplicand procedura privind administrarea speciala.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 32 din Legea nr. 23/2007.

CAPITOLUL V – Participanti

Art. 30
(1) Persoanele in varsta de pana la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si care contribuie la sistemul public de public ytrebuie sa adere la un fond de pensii.
(2) Persoanele, altele decat cele prevazute la alin. (1), in varsta de pana la 45 de ani, care sunt deja asigurate si contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond de pensii.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 33 din Legea nr. 23/2007.
Art. 31
O persoana nu poate fi participant, in acelasi timp, la mai multe fonduri de pensii, reglementate de prezenta lege, si poate avea un singur cont la fondul de pensii al carui participant este, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 38.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 34 din Legea nr. 23/2007.
Art. 32
(1) O persoana devine participant la un fond de pensii prin semnarea unui act de aderare individual, din proprie initiativa sau in urma repartizarii sale de catre institutia de evidenta. (11) La semnarea actului de aderare participantii sunt informati asupra conditiilor schemei de pensii private, mai ales in ceea ce priveste: drepturile si obligatiile partilor implicate in schema de pensii private, riscurile financiare, tehnice si de alta natura, precum si despre natura si distributia acestor riscuri.
(2) Este interzisa delegarea sau reprezentarea pentru semnarea actului de aderare.
(3) Comisia aproba actul-cadru de aderare al fiecarui fond de pensii, precum si modificarile acestuia, daca sunt intrunite conditiile legale, in termen de 10 zile lucratoare de la momentul solicitarii.
(4) Administratorul transmite institutiei de evidenta copii de pe actele individuale de aderare, in vederea actualizarii Registrului participantilor. Alineatul (11) a fost introdus prin art. I, pct. 35 din Legea nr. 23/2007.
Art. 33
(1) Persoana care nu a aderat la un fond de pensii in termen de 4 luni de la data la care este obligata prin efectul legii este repartizata aleatoriu la un fond de pensii de catre institutia de evidenta.
(2) Repartizarea aleatorie a persoanelor se efectueaza direct proportional cu numarul participantilor unui fond de pensii la data efectuarii repartizarii.
(3) Institutia de evidenta notifica fiecarei persoane care nu a aderat la un fond de pensii in termenul prevazut la alin. (1) ca urmeaza a fi repartizata la un fond de pensii ales aleatoriu, in termen de 30 de zile calendaristice de la notificare.Alineatul (1) a fost modificat prin art. I, pct. 36 din Legea nr. 23/2007.
Art. 34
(1) Registrul participantilor se constituie si se actualizeaza de catre institutia de evidenta.
(2) Modificarea structurii Registrului participantilor se face pe baza unui protocol incheiat intre institutia de colectare, institutia de evidenta si Comisie.
Art. 35
(1) Dupa aderare sau repartizare, participantii sunt obligati sa contribuie la un fond de pensii si nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toata perioada pentru care datoreaza contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii, pana la deschiderea dreptului la pensia privata.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) perioadele pentru care nu exista obligatia de plata a contributiei de asigurari sociale in sistemul public.
(3) In situatia in care un participant inceteaza sa contribuie, acesta ramane participant cu drepturi depline la fondul de pensii.
(4) Drepturile participantului pot fi transferate in alte tari in care acesta are domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.
Art. 36
Participantul al carui activ personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei primeste o plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, la cerere.
Art. 37
De la data pensionarii de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitatii, definite potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, participantul poate obtine:
a) o plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, daca activul sau personal net, ca urmare a perioadei reduse de contributie, nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei;
b)o pensie privata, daca activul sau personal net este suficient.
Art. 38
(1) In cazul decesului unui participant inainte de deschiderea dreptului la pensia privata, beneficiarilor li se deschide cate un cont la
ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, in care se transfera activele cuvenite fiecaruia.
(2) Drepturile beneficiarilor prevazuti la alin. (1) sunt aceleasi cu cele ale participantilor la acel fond de pensii.
(3) Beneficiarul are dreptul, dupa caz, la:
a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii, daca are calitatea de participant la un alt fond de pensii;
b) plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, fara a datora penalitati, daca nu are calitatea de participant.
(4) Plata drepturilor beneficiarului se face in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.
Art. 39
(1) In situatia in care un participant doreste sa adere la alt fond de pensii, acesta este obligat sa ii notifice in scris administratorului fondului de pensii de la care se transfera, cu 30 de zile calendaristice inainte de aderarea efectiva la noul fond de pensii, si sa ii trimita acestuia o copie de pe noul act de aderare.
(2) Calitatea de participant la vechiul fond de pensii inceteaza la data la care se realizeaza transferul de disponibilitati, iar calitatea de participant la noul fond de pensii incepe la aceeasi data.
Art. 40
(1) Transferul de disponibilitati are loc in prima zi lucratoare dupa expirarea termenului prevazut la art. 39 alin. (1) si cuprinde activul personal net existent in contul participantului la acea data, diminuat cu penalitatea de transfer, dupa caz.
(2) Administratorul vechiului fond de pensii informeaza noul administrator despre contributiile participantului, despre transferurile de disponibilitati efectuate in numele sau, precum si despre contributiile acestuia la fondurile de pensii al caror participant a fost anterior, existente la data informarii.
Art. 41
Comisia emite norme cu privire la:
a) evidenta participantilor la fondul de pensii;
b) informarea fondului de pensii initial in ceea ce priveste transferul la alt fond de pensii, precum si transferul de disponibilitati;
c) modelul actului-cadru de aderare si procedura de modificare a acestuia;
d) procedura de repartizare aleatorie;
e) informarea privind repartizarea;
f) procedura de plata si de evidenta a platii contributiilor;
g) evidenta si declaratia de plata referitoare la valoarea activelor participantului sau ale beneficiarului;
h) suma necesara pentru obtinerea unei pensii private minime;
i) orice alte aspecte pe care le considera necesare.

CAPITOLUL VI – Contributia la fondul de pensii

Art. 42
(1) Contributia la fondul de pensii este parte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii.
(2) Contributia la fondul de pensii se evidentiaza distinct, se deduce din venitul brut realizat de asigurat, in mod similar cu contributia obligatorie datorata conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Contributia la fondul de pensii se constituie si se vireaza in aceleasi conditii cu cele stabilite pentru contributia de asigurari sociale.
(4) Participantul care a fost detasat in alta tara are dreptul la continuarea platii contributiilor la fondul de pensii din Romania, pe toata durata detasarii.
(5) In situatia continuarii platii contributiilor la un fond de pensii dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, lucratorul detasat in Romania si angajatorul acestuia, dupa caz, vor fi exonerati de obligatia de a contribui la un fond de pensii din Romania.
Art. 43
(1) Baza de calcul, retinerea si termenele de plata a contributiei la fondul de pensii sunt aceleasi cu cele stabilite pentru contributia de asigurari sociale.
(2) La momentul inceperii activitatii de colectare, cuantumul contributiei este de 2% din baza de calcul.
(3) In termen de 8 ani de la inceperea colectarii, cota de contributie se majoreaza la 6%, cu o crestere de 0,5 puncte procentuale pe an, incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui an.
Art. 44
(1) Virarea contributiilor la fondurile de pensii se realizeaza de catre institutia de colectare, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea lor, pe baza informatiilor furnizate de institutia de evidenta.
(2) Nerespectarea de catre institutia de colectare sau de catre institutia de evidenta a termenului prevazut la alin. (1) atrage plata de catre aceasta a dobanzilor sau penalitatilor de intarziere, in acelasi cuantum cu al celor stabilite pentru neplata obligatiilor bugetare.
(3) Platitorul transmite institutiei de colectare si institutiei de evidenta informatii despre suma virata, codul numeric personal al participantului, perioada pentru care este platita contributia respectiva si baza de calcul a acesteia.
Art. 45
(1) Daca administratorul nu a primit contributiile in termenul legal, acesta informeaza imediat, in scris, institutia de evidenta.
(2) In cazul neachitarii la termen a contributiei datorate fondului de pensii:
a) se platesc dobanzi si penalitati de intarziere de catre persoana raspunzatoare de neplata la termen, in acelasi cuantum cu al celor stabilite pentru neplata obligatiilor bugetare;
b) institutia de colectare procedeaza la aplicarea modalitatilor de executare silita si a celorlalte modalitati de stingere a debitelor, conform dispozitiilor legale privind colectarea creantelor bugetare;
c) dobanzile si penalitatile aferente se vireaza in contul individual al participantului, in termen de doua zile lucratoare de la data achitarii lor, si asupra lor nu se datoreaza comisionul prevazut la art. 88 alin. (1) lit. a).
Art. 46
(1) Comisia, cu avizul institutiei de evidenta si al institutiei de colectare, emite norme privind:
a) modalitatea de efectuare a platii contributiilor catre fondurile de pensii;
b) modalitatea transmiterii informatiilor legale;
c) operatiunile care trebuie efectuate de institutia de evidenta, de institutia de colectare sau de alte persoane, in cazul intarzierii platii in caz de neplata a acestora, precum si pentru remedierea erorilor aparute;
d) activitatea institutiei de evidenta si a institutiei de colectare, in vederea protejarii intereselor participantilor si ale beneficiarilor;
e) orice alte aspecte considerate necesare.
(2) Comisia, impreuna cu institutia de evidenta si cu institutia de colectare, poate propune masuri privind imbunatatirea activitatii acestora.

CAPITOLUL VII – Conturile participantilor

Art. 47
(1) Fiecare participant are un cont individual.
(2) Contributiile si transferurile de disponibilitati ale participantului, precum si accesoriile aferente acestora se vireaza in contul sau individual.
Art. 48
(1) Participantul este proprietarul activului personal din contul sau.
(2) Activul personal nu poate face obiectul unei executari silite sau al unei tranzactii, sub sanctiunea nulitatii actelor respective.
(3) Activul personal nu poate fi cesionat sau gajat, sub sanctiunea nulitatii actelor respective.
Art. 49
Contributiile si transferul de lichiditati banesti la un fond de pensii se convertesc in unitati de fond in maximum doua zile lucratoare de la data incasarii acestora.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 37 din Legea nr. 23/2007.
Art. 50
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, valoarea unitatii de fond este de 10 lei.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 38 din Legea nr. 23/2007.
Art. 51
(1) Valoarea activelor nete si valoarea unitatii de fond ale unui fond de pensii se calculeaza atat de catre administrator, cat si de depozitar in fiecare zi lucratoare si se comunica Comisiei in aceeasi zi.
(2) In situatia in care exista neconcordante intre administrator si depozitar privind valoarea activului net si a unitatii de fond, valorile corecte sunt convenite de catre administrator si depozitar pe baza reglementarilor Comisiei.
(3) Valorile corecte stabilite conform prevederilor alin. (2), cauzele neconcordantelor si modul de solutionare se comunica Comisiei in ziua calendaristica urmatoare.
(4) Valoarea activelor nete si valoarea unitatii de fond ale unui fond de pensii private sunt supuse, anual, auditarii de catre un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, avizat de Comisie, care nu poate fi persoana afiliata angajatorului, administratorului sau depozitarului.
(5) Sunt exceptati de la cerinta detinerii calitatii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania auditorii care sunt stabiliti intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si exercita activitatile profesionale in Romania in contextul prestarii de servicii.
(6) Auditorii care au fost autorizati, avizati ori supusi unei proceduri similare in vederea functionarii ca auditor pe piata pensiilor intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sunt exceptati de la cerinta avizarii de catre Comisie.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 39 din Legea nr. 23/2007.
Art. 52
(1) Administratorul unui fond de pensii care a primit contributii pe o perioada de cel putin 24 de luni calculeaza, in ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru, rata de rentabilitate a fondului de pensii pentru ultimele 24 de luni si o comunica in aceeasi zi Comisiei.
(2) Rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii se calculeaza si se publica trimestrial de Comisie.
Art. 53
(1) Comisia atentioneaza trimestrial administratorul in situatia in care rata de rentabilitate a fondului de pensii administrat este mai mica decat rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii.
(2) Abrogat.Alineatul (2) a fost abrogat prin art. I, pct. 40 din Legea nr. 23/2007.
Art. 54
Comisia emite norme cu privire la:
a) metoda de convertire a activelor personale in unitati de cont;
b) metodologia de calcul al valorii activului net al fondului de pensii;
c) metodologia de calcul al valorii unitatii de cont si procedura de rotunjire;
d) metodologia de calcul si de raportare a indicatorilor de rentabilitate ai fondului de pensii;
e) revizuirea valorii unitatii de cont prevazute la art. 50;
f) metodologia de stabilire a valorilor corecte in situatiile prevazute la art. 51 alin. (2).

CAPITOLUL VIII – Administratorul

Art. 55
(1) Poate administra un fond de pensii societatea comerciala pe actiuni constituita in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare si cu prevederile prezentei legi, care are obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii.
(2) Un administrator poate administra in Romania un singur fond de pensii.
(3) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi administrator, in sensul prezentei legi, orice entitate autorizata pentru aceasta activitate intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European.
(4) Administratorii care au fost autorizati, avizati ori supusi unei proceduri similare in vederea functionarii ca administrator de scheme de pensii private intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sunt exceptati de la cerinta autorizarii de catre Comisie.
(5) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, administratorii autorizati in Romania pot primi contributii de la participanti si angajatori dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European.
(6) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, persoanele care indeplinesc conditiile pentru a deveni participanti la scheme de pensii private si angajatorii din Romania pot vira contributii catre fonduri de pensii administrate de administratori autorizati intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European.
(7) Administratorul din Romania care intentioneaza sa accepte contributii de la un participant dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European trebuie autorizat in prealabil de Comisie.
(8) Administratorul prevazut la alin. (7) notifica intentia sa Comisiei, indicand statul membru gazda, numele participantului si principalele caracteristici ale schemei de pensii private.
(9) Comisia, notificata conform alin. (8), daca nu are motive sa considere ca structura administrativa sau situatia financiara a administratorului ori reputatia si calificarile profesionale sau experienta persoanelor din conducerea acestuia sunt incompatibile cu activitatile propuse in statul membru gazda, comunica autoritatii competente din acest stat, in termen de 3 luni de la primire, toate informatiile prevazute la alin. (8) si aduce aceasta la cunostinta administratorului.
(10) Inainte ca un administrator dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sa inceapa sa administreze o schema de pensii private cu participanti din Romania, Comisia comunica autoritatii competente din statul membru de origine, in termen de doua luni de la primirea informatiilor prevazute la alin. (8), cerintele stabilite de legislatia romana privind pensiile administrate privat, in conformitate cu care trebuie gestionata schema de pensii private cu participanti din Romania, spre transmitere administratorului interesat.
(11) La primirea informatiilor prevazute la alin. (10) sau daca nu primeste nicio notificare din partea autoritatii competente a statului membru origine la expirarea perioadei prevazute la alin. (10), administratorul poate incepe sa administreze schema de pensii private cu participanti din Romania, in conformitate cu cerintele stabilite de legislatia romana privind pensiile administrate privat.
(12) Administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European care administreaza o schema de pensii private cu participanti din Romania va respecta cerintele de furnizare de informatii stabilite de Comisie, potrivit prevederilor prezentei legi.
(13) Comisia informeaza autoritatea competenta din statul membru de origine asupra oricaror modificari semnificative survenite cu privire la cerintele legislatiei romane privind pensiile administrate privat.
(14) Comisia supravegheaza permanent administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European care administreaza o schema de pensii private cu participanti din Romania, urmarind respectarea, in activitatile acestuia, a cerintelor stabilite de legislatia romana privind pensiile administrate privat si a cerintelor de furnizare de informatii, prevazute la alin. (12).
(15) In cazul in care, in urma supravegherii, se constata incalcari ale acestor cerinte in activitatea administratorului, Comisia notifica fara intarziere autoritatea competenta din statul membru de origine.
(16) Comisia, in colaborare cu autoritatea competenta din statul membru gazda, adopta masurile necesare pentru a asigura ca administratorul din Romania pune capat incalcarii cerintelor stabilite de legislatia sociala si de munca relevanta in domeniul schemelor de pensii private din statul membru gazda.
(17) Daca, in ciuda masurilor luate de autoritatea competenta din statul membru de origine al administratorului sau pentru ca asemenea masuri nu au fost adoptate in statul membru de origine, administratorul continua sa incalce legislatia romana privind pensiile administrate privat, Comisia poate, dupa ce informeaza autoritatea competenta din statul membru de origine, sa ia masurile necesare pentru a preveni sau sanctiona alte incalcari, inclusiv, daca este strict necesar, prin interdictia aplicata administratorului de a desfasura activitati in contul participantilor in Romania.
(18) Comisia poate solicita autoritatii competente din statul membru de origine al administratorului sa decida asupra separarii activelor si pasivelor corespunzatoare activitatii desfasurate in Romania de celelalte active si pasive.
(19) La solicitarea autoritatii competente din statul membru gazda, Comisia cere administratorului din Romania sa separe activele si pasivele corespunzatoare activitatii desfasurate in statul gazda de celelalte active si pasive. Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 41 din Legea nr. 23/2007.
Art. 56
(1) Denumirea administratorului contine sintagma fond de pensii.
(2) Sintagma prevazuta la alin. (1) se utilizeaza numai in denumirea administratorilor care detin o autorizatie de administrare in conformitate cu prezenta lege.
Art. 57
(1) Activitatea de administrare a unui fond de pensii cuprinde urmatoarele:
a) administrarea si investirea activelor fondului de pensii;
b) convertirea contributiilor in unitati de fond;
c) plata drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor, conform legii;
d) calculul zilnic al activului net al fondului de pensii si al unitatii de fond;
e) evidenta conturilor individuale si actualizarea acestora, precum si furnizarea documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodica sau transferul;
f) gestionarea operatiunilor zilnice ale fondului de pensii;
g) dispunerea efectuarii platilor datorate entitatilor implicate si Comisiei;
h) mandatarea si monitorizarea agentilor de marketing ai fondului de pensii;
i) gestionarea relatiilor cu institutiile implicate;
j) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea si distribuirea catre Comisie si participanti a situatiilor financiare si rapoartelor prevazute de prezenta lege;
k) gestionarea, pastrarea si arhivarea documentelor privind fondul de pensii, participantii si beneficiarii sai;
l) alte activitati prevazute in normele Comisiei.
(2) Activele si pasivele fiecarui fond de pensii administrat privat sunt organizate, evidentiate si administrate distinct, separat de celelalte fonduri de pensii facultative pe care le gestioneaza acelasi administrator si de contabilitatea proprie a administratorului, fara posibilitatea transferului intre fonduri sau intre fonduri si administrator.
(3) Toate activele si pasivele corespunzatoare activitatii de administrare a fondurilor de pensii sunt restrictionate, gestionate si organizate separat de alte activitati ale administratorului, fara posibilitatea de transfer.
(4) Activele si pasivele restrictionate, gestionate si organizate separat, prevazute la alin. (3), sunt limitate la operatiunile legate de fondurile de pensii si activitati conexe.
(5) Contabilitatea operatiunilor ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi se efectueaza in conformitate cu reglementarile contabile in vigoare.
(6) Comisia elaboreaza si emite norme si reglementari in domeniul contabilitatii si in domeniul arhivarii, pentru domeniul supravegheat de aceasta, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 42 din Legea nr. 23/2007.
Art. 58
(1) Administratorul nu poate delega raspunderea privind administrarea fondului de pensii.
(2) Incredintarea executarii anumitor obligatii catre un tert nu il exonereaza de raspundere pe administrator.
Art. 59
(1) Capitalul social al administratorului nu poate fi constituit si nici majorat prin subscriptie publica.
(2) Actiunile administratorului sunt nominative, nu pot fi transformate in actiuni la purtator si nu pot fi actiuni preferentiale.
(3) Actul constitutiv al administratorului trebuie sa prevada ca actionarii nu pot beneficia de drepturi preferentiale sau de alte privilegii si ca este interzisa limitarea drepturilor sau impunerea de obligatii suplimentare.
Art. 60
(1) Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii este echivalentul in lei, calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data constituirii, al sumei de 4 milioane euro.
(2) Capitalul social al administratorului este subscris si varsat integral, exclusiv in numerar, la momentul constituirii acestuia.
(3) Capitalul social al administratorului nu poate fi constituit si nici majorat prin subscriptie publica, nu poate proveni din imprumuturi sau credite si nu poate fi grevat de sarcini.
(4) La constituire, aportul de capital trebuie varsat intr-un cont deschis la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei banci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei. Alineatul (1) a fost modificat prin art. I, pct. 43 din Legea nr. 23/2007.
Art. 61
(1) Administratorul este obligat sa notifice Comisiei, fara intarziere, orice reducere a capitalului social sub valoarea minima. Capitalul social nu are voie sa scada cu mai mult de 20% din valoarea minima.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), administratorul este obligat la reintregirea capitalului social in termenul precizat de Comisie, care nu poate fi mai mic de 3 luni, nici mai mare de 6 luni.
Art. 62
(1) O persoana fizica sau juridica poate fi actionar la un singur administrator.
(2) Participatia cumulata a persoanelor fizice nu poate depasi 5% din capitalul social al administratorului.
(3) Calitatea actionarilor trebuie sa raspunda nevoii garantarii unei gestiuni prudente si sanatoase a fondului de pensii si sa permita realizarea unei supravegheri eficiente, in scopul protejarii intereselor participantilor si ale beneficiarilor.
(4) Actionarii administratorului trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:
a) sa dispuna de o situatie financiara stabila, apta sa sustina entitatea in caz de necesitate;
b) sa justifice in mod satisfacator provenienta fondurilor destinate participatiei la capitalul social;
c) sa furnizeze toate informatiile necesare pentru identificarea relatiilor de afiliere cu alte persoane;
d) sa fi functionat, in cazul actionarilor persoane juridice, minimum 3 ani, cu exceptia celor rezultate in urma fuziunii sau divizarii unei alte persoane juridice care, inainte de fuziune sau divizare, a functionat minimum 3 ani.
Art. 63
(1) Tranzactiile cu actiunile unui administrator sunt supuse aprobarii prealabile a Comisiei, sub sanctiunea nulitatii.
(2) Comisia aproba tranzactionarea actiunilor intr-un termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea cererii, daca persoana care interactioneaza sa achizitioneze sau sa tranzactioneze actiuni indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege pentru actionarii unui administrator.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul tranzactionarii actiunilor efectuate de catre un actionar al respectivului administrator care nu devine in acest fel actionar semnificativ, cumparatorul este obligat sa instiinteze Comisia in termen de 14 zile lucratoare de la data incheierii tranzactiei.
Art. 64
(1) Consiliul de administratie decide asupra politicii de investitii si asupra politicii financiare a fondului de pensii, precum si asupra oricaror alte atributii prevazute in regulamentul de organizare si functionare avizat de Comisie si prevazut in legislatia in vigoare privind societatile comerciale.
(2) Membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie, dupa caz, trebuie sa indeplineasca conditiile cerute de legislatia privind societatile comerciale, precum si urmatoarele conditii:
a) sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant superior;
b) sa aiba experienta profesionala de cel putin 3 ani in domeniul financiar, bancar sau de asigurari;
c) sa aiba onorabilitatea necesara pentru functia pe care urmeaza sa o indeplineasca.
(3) Cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie trebuie sa fie licentiati in stiinte economice sau juridice.
(4) Membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie, dupa caz, trebuie sa aiba conduita morala si profesionala corespunzatoare functiei si sa indeplineasca cel putin urmatoarele cerinte:
a) sa nu fi fost sanctionati de catre autoritati romane sau straine din domeniul financiar cu interdictia de a desfasura activitati in sistemul financiar sau, la data depunerii cererii de autorizare, cu interdictia temporara de a desfasura astfel de activitati;
b) sa nu fi detinut functia de administrator al unei societati comerciale romane sau straine, aflata in curs de reorganizare judiciara sau declarata in stare de faliment, in ultimii 2 ani anteriori declansarii procedurii falimentului;
c) sa nu fi facut parte din conducerea unei societati care nu si-a respectat obligatiile materiale si financiare fata de terti la momentul incetarii activitatii societatii respective;
d) sa nu aiba cazier judiciar si fiscal.
Art. 65
(1) Membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie, dupa caz, al unui administrator nu pot fi membri in consiliul de administratie:
a) al altor administratori sau persoanelor afiliate acestora;
b) al depozitarului fondului sau persoanelor afiliate acestuia;
(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) se aplica si persoanelor care au raporturi de munca, comerciale sau alte raporturi similare cu entitatile prevazute la alin. (1).
Art. 66
(1) Administratorul are in structura sa organizatorica o directie de audit intern si o directie distincta responsabila cu analiza oportunitatilor investitionale si plasarea activelor in conformitate cu strategia stabilita de consiliul de administratie.
(2) Administratorul este obligat sa pastreze documentele si evidentele referitoare la fondurile de pensii, in conformitate cu prevederile legale privind arhivarea si cu normele Comisiei.
Art. 67
(1) Activele financiare proprii ale administratorului nu pot fi utilizate pentru:
a) acordarea de imprumuturi sau garantii;
b) garantarea de imprumuturi sau credite, inclusiv emiterea de obligatiuni care depasesc cumulat 10% din valoarea capitalului social;
c) tranzactionarea sau dobandirea in orice alt mod de actiuni, de alte valori mobiliare sau drepturi in orice alta entitate, cu exceptia situatiei prevazute la art. 68.
(2) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana administratorii pot desemna:
a) pentru conservarea activelor lor, depozitari stabiliti in alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si autorizati corespunzator pentru aceasta activitate;
b) pentru gestionarea portofoliilor lor de investitii, gestionari de investitii stabiliti in alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si autorizati corespunzator pentru aceasta activitate.
(3) La solicitarea autoritatii competente din statul de origine al administratorului, Comisia poate interzice depozitarului din Romania sa dispuna liber de activele fondului de pensii.Alineatele (2) si (3) au fost introduse prin art. I, pct. 44 din Legea nr. 23/2007.
Art. 68
(1) Administratorul poate dobandi o parte sau tot capitalul social al altui administrator numai cu aprobarea prealabila a Comisiei si cu respectarea legislatiei din domeniul concurentei.
(2) Comisia respinge solicitarea prevazuta la alin. (1), atunci cand:
a) nu este in interesul participantilor;
b) unul sau ambii administratori nu mai indeplinesc cerintele legale.
Art. 69
Abrogat.Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 45 din Legea nr. 23/2007.
Art. 70
Abrogat.Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 45 din Legea nr. 23/2007.
Art. 71
(1) Administratorii pot sa organizeze o asociatie profesionala care sa le reprezinte interesele colective fata de autoritatile publice, sa studieze problemele de interes comun, sa promoveze cooperarea, sa informeze membrii asociatiei si publicul si sa organizeze servicii de interes comun.
(2) Asociatia profesionala a administratorilor colaboreaza cu Comisia si poate adera la asociatiile internationale de profil.
Art. 72
Comisia emite norme privind:
a) contractul-cadru de administrare;
b) atributiile principale ale consiliului de administratie;
c) cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca membrii consiliului de administratie si/sau ai comitetului de directie ale administratorului;
d) cerintele privind capitalul social minim si metodologia de notificare si reintregire a acestuia;
e) tranzactiile privind capitalul social al administratorului;
f) cerintele privind calitatea actionarilor si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca acestia;
g) organizarea si conducerea contabila a fondului de pensii, precum si situatiile financiare care se intocmesc de administrator, cu avizul Ministerului Finantelor Publice;
h) arhivarea.

CAPITOLUL IX – Autorizarea administratorilor

Art. 73
(1) Administratorul nu poate fi inmatriculat la registrul comertului fara autorizatia de constituire emisa de Comisie.
(2) Dupa inmatriculare, administratorul trebuie sa obtina o autorizatie de administrare, eliberata de Comisie in conditiile prezentei legi.
(3) In caz de fuziune sau de divizare a administratorilor, noii administratori reiau procedura de autorizare prevazuta la art. 74.
Art. 74
(1) Administratorul adreseaza Comisiei cererile pentru autorizare de constituire si autorizare de administrare.
(2) Cererea pentru autorizarea de constituire este insotita de urmatoarele documente:
a) proiectul actului constitutiv;
b) dovada ca fondatorii detin resursele financiare necesare varsarii capitalului social, precum si provenienta acestora;
c) cazierele judiciare si cazierele fiscale ale fondatorilor;
d) documente privind fondatorii, cu informatii referitoare la statutul lor juridic, eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum si natura legaturilor dintre ei;
e) documente din care sa reiasa situatia financiara a fondatorilor in ultimii 3 ani, auditate de un auditor financiar;
f) declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a candidatilor pentru consiliul de administratie si comitetul de directie, care sa cuprinda toate detinerile individuale si detinerile in legatura cu alte persoane implicate in orice societate comerciala si care reprezinta cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot;
g) documente privind candidatii pentru consiliul de administratie si comitetul de directie, dupa caz, curriculum vitae datat si semnat, care sa specifice calificarea si experienta profesionala, copia actului de identitate, copia diplomei de studii, un plan organizatoric si financiar pentru urmatorii 5 ani, documentatia referitoare la depozitarul fondului de pensii;
h) cazierele judiciare si fiscale ale candidatilor pentru consiliul de administratie si comitetul de directie, daca este cazul;
i) proiectul regulamentului de organizare si functionare a societatii de pensii;
j) dovada varsarii integrale si in forma baneasca a capitalului social;
k) dovada platii taxei pentru cererea de autorizare de constituire.Alineatul (2) a fost modificat prin art. I, pct. 46 din Legea nr. 23/2007.
Art. 75
(1) Comisia poate solicita fondatorilor, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare de constituire, documente si informatii suplimentare, pe care acestia trebuie sa le furnizeze in maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii.
(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea pentru autorizare de constituire, fiind indreptatita sa se adreseze autoritatilor competente si sa obtina de la acestea orice documente si informatii pe care le considera relevante.
Art. 76
Comisia analizeaza cererea pentru autorizare de constituire si procedeaza, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente si informatii, la aprobarea sau la respingerea cererii prin decizie scrisa si motivata.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 47 din Legea nr. 23/2007.
Art. 77
Comisia aproba cererea pentru autorizare de constituire daca constata ca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) proiectul actului constitutiv si planul organizatoric si financiar pentru urmatorii 5 ani garanteaza gestiunea corecta si prudenta a fondului de pensii;
b) fondatorii nu au datorii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale;
c) calitatea actionarilor si a membrilor propusi de consiliul de administratie si comitetul de directie garanteaza gestiunea corecta si prudenta a fondului de pensii;
d) fondatorii, membrii propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie nu sunt in procedura de reorganizare judiciara sau de faliment si nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, dupa caz, si nu au fost implicati in niciun fel de scandaluri financiare;
e) membrii propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie au onorabilitatea, pregatirea si experienta profesionala necesare functiei pe care urmeaza sa o indeplineasca;
f) denumirea administratorului nu este de natura sa induca in eroare participantii, potentialii participanti sau alte persoane;
g) fondatorii fac dovada varsarii integrale si in forma baneasca a capitalului social;
h) se face dovada achitarii taxei pentru cererea de autorizare de constituire.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 48 din Legea nr. 23/2007.
Art. 78
(1) Comisia respinge cererea pentru autorizare de constituire in urmatoarele situatii:
a) documentatia prezentata ramane incompleta sau nu este intocmita in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
b) neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 77;
c) exista posibilitatea ca administrarea sa nu respecte principiile prudentiale prevazute in prezenta lege si in normele Comisiei.
(2) Comisia informeaza fondatorii despre respingerea motivata a cererii, in termen de 5 zile lucratoare de la decizia de respingere a acesteia.
Art. 79
(1) Fondatorii inregistreaza societatea la Oficiul National al Registrului Comertului in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei de autorizare de constituire.
(2) Depasirea termenului prevazut la alin. (1) duce la pierderea valabilitatii autorizatiei de constituire.
(3) Autorizatia de constituire a unei societati de pensii nu garanteaza si obtinerea autorizatiei de administrare.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 49 din Legea nr. 23/2007.
Art. 80
(1) Administratorul trebuie sa obtina autorizatie de administrare a fondurilor de pensii administrate privat de la Comisie.
(2) In vederea obtinerii autorizatiei de administrare, societatea de pensii depune la Comisie o cerere insotita de urmatoarele documente:
a) certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului;
b) dovada varsarii sau a reintregirii capitalului social, dupa caz;
c) proiectul contractului de depozitare;
d) proiectul de contract de societate civila;
e) declaratia privind politica de investitii;
f) planul de afaceri pe 3 ani;
g) proiectul prospectului schemei de pensii;
h) dovada platii taxei pentru cererea de autorizare de administrare;
i) orice alte documente si informatii suplimentare prevazute in normele Comisiei.
(3) Comisia poate solicita societatii de pensii, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare, documente si informatii suplimentare, pe care aceasta trebuie sa le furnizeze in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii.
(4) Comisia analizeaza cererea pentru autorizatie de administrare si, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente si informatii, procedeaza la aprobarea sau la respingerea cererii prin decizie scrisa si motivata.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 50 din Legea nr. 23/2007.
Art. 81
Decizia de respingere a autorizarii de constituire ori de administrare sau decizia de retragere a autorizatiei de administrare, scrisa si motivata, se comunica in ziua lucratoare urmatoare adoptarii acesteia, dar nu mai tarziu de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia, si poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 51 din Legea nr. 23/2007.
Art. 82
(1) Modificarea continutului documentelor care au stat la baza autorizatiei de administrare trebuie aprobata in prealabil de Comisie, cu exceptia cazului in care o astfel de modificare este in afara controlului administratorului.
(2) Comisia analizeaza modificarile in conformitate cu prevederile art. 77 si aproba sau respinge modificarile solicitate. Decizia se comunica potrivit prevederilor art. 81.Alineatul (2) a fost modificat prin art. I, pct. 52 din Legea nr. 23/2007.
Art. 83
(1) Comisia retrage autorizatia de administrare a administratorului in una dintre urmatoarele situatii:
a) nerespectarea prevederilor art. 62, art. 64 alin. (2) si (3), art. 65, art. 66 alin. (1) si ale art. 82 alin. (1);
b) rentabilitatea fondului de pensii s-a situat sub rentabilitatea minima a tuturor fondurilor de pensii din Romania in 4 trimestre consecutive;
c) neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor care rezulta din prezenta lege, din normele Comisiei sau din prospectul schemei de pensii private;
d) administratorul nu a inceput operatiunile pentru care a fost autorizat, in termen de un an de la primirea autorizatiei, sau nu si-a exercitat de mai mult de 6 luni activitatea de administrare;
e) actionarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea administratorului;
f) administratorul se afla in incapacitate de plata;
g) administratorul nu mai indeplineste conditiile de functionare;
h) administratorul nu asigura apararea corespunzatoare a intereselor participantilor si beneficiarilor;
i) administratorul nu a stabilit provizioane tehnice suficiente privind intreaga activitate sau nu are suficiente active pentru a acoperi provizioanele tehnice;
j) in cazul desfasurarii activitatii in conditiile prevazute la art. 55 alin. (5), atunci cand administratorul nu respecta cerintele stabilite de legislatia sociala si de munca relevanta in domeniul schemelor de pensii private din statul membru gazda;
k) orice alte situatii prevazute in normele Comisiei.
(2) Decizia de retragere a autorizatiei de administrare, scrisa si motivata, se comunica in termen de 5 zile lucratoare de la data adoptarii acesteia.
(3) Procedura de retragere a autorizatiei de administrare se stabileste prin normele Comisiei.
(4) In termen de 10 zile calendaristice de la data ramanerii definitive a deciziei mentionate la alin. (2), prin necontestarea acesteia ori prin expirarea perioadei de contestare sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a respins contestatia, Comisia publica anuntul privind retragerea autorizatiei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in doua cotidiene centrale.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 53 din Legea nr. 23/2007.
Art. 84
(1) In cazul in care Comisia procedeaza la retragerea autorizatiei de administrare, administratorul este obligat sa prezinte Comisiei situatia financiara a fondului de pensii la data retragerii, auditata de un auditor financiar.
(2) In cazul in care decizia de retragere a autorizatiei de administrare ramane definitiva, Comisia hotaraste instituirea administrarii speciale.
Art. 85
Decizia de respingere a autorizarii de constituire, de administrare sau de retragere a autorizatiei de administrare poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta sa solutioneze asemenea cauze, potrivit prevederilor art. 22.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 54 din Legea nr. 23/2007.
Art. 86
Comisia emite norme privind:
a) continutul documentelor prevazute la art. 74;
b) metodologia de autorizare a constituirii, precum si de autorizare a administrarii si de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului;
c) reglementarea situatiei fondului de pensii, in cazul retragerii autorizatiei de administrare a administratorului.

CAPITOLUL X – Veniturile administratorului

Art. 87
Veniturile administratorului se constituie din:
a) comision de administrare;
b) penalitati de transfer;
c) tarife pentru servicii la cerere, furnizate potrivit art. 118 alin. (5).Litera c) a fost modificata prin art. I, pct. 55 din Legea nr. 23/2007.
Art. 88
(1) Comisionul de administrare se constituie prin:
a) deducerea unui cuantum din contributiile platite, dar nu mai mult de 2,5%, cu conditia ca aceasta deducere sa fie facuta inainte de convertirea contributiilor in unitati de fond;
b) deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,05% pe luna, stabilit prin prospectul schemei de pensii private.
(2) Penalitatea de transfer reprezinta suma suportata de participant in cazul in care transferul la alt administrator se realizeaza mai devreme de 2 ani de la aderarea la fondul de pensii precedent, limita maxima a acesteia fiind stabilita prin normele Comisiei.
(3) Administratorul utilizeaza aceeasi metoda de calcul si de percepere a comisioanelor pentru toti participantii la acelasi fond de pensii.
(4) Comisia poate modifica plafonul stabilit la alin. (1) lit. b), cu conditia de a fi facut public cu cel putin 12 luni inainte de aplicare.
(5) Se excepteaza de la plata comisionului prevazut la alin (1) lit. a) urmatoarele:
a) transferul de disponibilitati in cazul aderarii participantului la un alt fond de pensii;
b) drepturile cuvenite beneficiarilor care au calitatea de participant;
c) accesoriile aferente contributiilor.
(6) Comisionul de administrare stabilit in contractul de administrare poate fi redus prin decizie a administratorului.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 56 din Legea nr. 23/2007.
Art. 89
Cuantumul tarifului pentru serviciu la cerere nu poate depasi costul efectiv al punerii la dispozitie a informatiilor.
Art. 90
Comisia emite norme cu privire la:
a) calculul si plata comisioanelor de administrare;
b) procedura de stabilire a tarifului pentru serviciu la cerere.

CAPITOLUL XI – Supravegherea speciala

Art. 91
Supravegherea speciala are drept scop aplicarea unor masuri suplimentare pentru limitarea riscurilor si asigurarea redresarii fondului de pensii, in vederea protejarii intereselor participantilor si ale beneficiarilor, in situatia in care se constata deficiente in urma controalelor efectuate de Comisie si care nu sunt situatii de natura a institui administrarea speciala.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 57 din Legea nr. 23/2007.
Art. 92
Instituirea supravegherii speciale, precum si desemnarea Consiliului de supraveghere speciala se fac de catre Comisie.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 58 din Legea nr. 23/2007.
Art. 93
Comisia notifica administratorilor, in termen de 5 zile de la luarea deciziei, instituirea supravegherii speciale, impreuna cu documentele privind motivele si procedura de contestare.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 59 din Legea nr. 23/2007.
Art. 94
Membrii Consiliului de supraveghere speciala au acces la toate documentele si evidentele fondului de pensii si ale administratorului, fiind obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 60 din Legea nr. 23/2007.
Art. 95
Consiliul de supraveghere speciala nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 61 din Legea nr. 23/2007.
Art. 96
Consiliul de supraveghere speciala asista si supervizeaza activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 62 din Legea nr. 23/2007.
Art. 97
(1) Consiliul de supraveghere speciala are urmatoarele atributii:
a) analizeaza situatia financiara a fondului de pensii si a administratorului si prezinta Comisiei rapoarte periodice despre aceasta;
b) urmareste modul in care administratorul aplica masurile de remediere a deficientelor constatate in actele de control intocmite de organele de control ale Comisiei;
c) urmareste realizarea planului de remediere a deficientelor sau de redresare financiara a fondului de pensii, propus de administrator;
d) suspenda sau desfiinteaza actele de decizie ale administratorului, contrare reglementarilor prudentiale sau care determina deteriorarea situatiei financiare a fondului de pensii;
e) propune Comisiei aplicarea de sanctiuni in situatia in care administratorul nu respecta masurile dispuse de Consiliul de supraveghere speciala;
f) alte atributii stabilite de Comisie.
(2) In perioada exercitarii supravegherii speciale, Consiliul de supraveghere speciala avizeaza deciziile adoptate de organele de conducere ale administratorului.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 63 din Legea nr. 23/2007.

CAPITOLUL XII – Administrarea speciala

Art. 98
(1) Administrarea speciala are drept scop exercitarea responsabilitatii fiduciare de a pastra valoarea activelor fondurilor de pensii si de a limita pierderile in vederea protejarii drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor.
(2) Administrarea speciala se instituie in cazul suspendarii sau retragerii autorizatiei de administrare, precum si in cazul retragerii autorizatiei fondului de pensii.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 64 din Legea nr. 23/2007.
Art. 99
In ziua lucratoare urmatoare datei adoptarii deciziei de suspendare sau de retragere a autorizatiei de administrare ori a autorizatiei fondului de pensii, Comisia notifica administratorului cu privire la suspendarea sau retragerea autorizatiei si solicita oferte celorlalti administratori autorizati pentru administrarea fondurilor de pensii, pentru preluarea in administrare temporara a fondurilor de pensii si a prospectelor schemei de pensii private.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 65 din Legea nr. 23/2007.
Art. 100
(1) In termen de 5 zile calendaristice de la data notificarii, administratorii transmit ofertele de administrare temporara.
(2) In termen de 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), Comisia selecteaza administratorii dintre ofertele primite.
(3) Principalele criterii de selectie a ofertelor constau in performanta administratorilor, politica investitionala si nivelul cheltuielilor legate de administrare.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 66 din Legea nr. 23/2007.
Art. 101
(1) Administratorul selectat potrivit prevederilor art. 100 alin. (2) preia in administrare activele fondurilor de pensii.
(2) In cazul in care administratorii nu transmit oferte, Comisia desemneaza un administrator special pentru administrarea temporara a fondului de pensii respectiv, dupa expirarea termenului prevazut la art. 100 alin. (1), dintre administratorii autorizati.
(3) In ziua lucratoare urmatoare desemnarii administratorului special, Comisia anunta public participantii fondului de pensii respectiv despre necesitatea de a adera la un alt fond de pensii, in termen de 90 de zile calendaristice.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 67 din Legea nr. 23/2007.
Art. 102
Dupa efectuarea repartizarii, Comisia notifica administratorul special desemnat cu privire la noul administrator al fondului de pensii ales de participant, la care trebuie transferat activul personal al acestuia intr-un termen de 30 de zile calendaristice de la notificare.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 68 din Legea nr. 23/2007.
Art. 103
Administratorul special desemnat administreaza activele fondurilor de pensii, inclusiv contributiile primite in aceasta perioada intrun termen de pana la 12 luni, in vederea transferarii activelor personale la administratorul ales.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 69 din Legea nr. 23/2007.
Art. 104
In situatia in care, la sfarsitul termenului prevazut la art. 101 alin. (3), participantii nu au ales un alt fond de pensii, Comisia ii repartizeaza la alti administratori, in termen de 30 de zile calendaristice, luand in considerare criteriile prevazute la art. 100 alin. (3).Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 70 din Legea nr. 23/2007.
Art. 105
(1) Masura de instituire a administrarii speciale sau de desemnare a administratorului special poate fi contestata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.
(2) Anuntul privind instituirea sau revocarea administrarii speciale, precum si administratorul special desemnat se publica de Comisie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in doua cotidiene centrale.
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 71 din Legea nr. 23/2007.
Art. 106
Comisia emite norme privind:
a) criteriile de selectare si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca administratorul special;
b) atributiile administratorului special;
c) procedura de administrare a fondului de pensii pana la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii instantei de contencios administrativ competente.
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 72 din Legea nr. 23/2007.

CAPITOLUL XIII – Fondul de rezerva

Abrogat.Capitolul XIII a fost abrogat prin art. I, pct. 73 din Legea nr. 23/2007.
Art. 107
(1) De la data inceperii activitatii de administrare, administratorul este obligat sa constituie un fond de rezerva.
(2) Scopul fondului de rezerva il constituie asigurarea ratei rentabilitatii fondului pana la nivelul ratei minime de rentabilitate, precum si compensarea drepturilor participantilor sau ale beneficiarilor, dupa caz, pana la nivelul cuvenit.
(3) Fondul de rezerva se reintregeste anual si este supus auditarii unui auditor financiar.
Art. 108
(1) Fondul de rezerva se constituie la nivelul stabilit prin normele Comisiei si se reintregeste din resursele administratorului.
(2) Activele fondului de rezerva se investesc numai in clasele de active prevazute la art. 24 lit. a)-c).
(3) Fondul de rezerva nu poate fi afectat de obligatii care aduc atingere capacitatii lui de a respecta obligatiile legale.
Art. 109
(1) Comisia verifica periodic nivelul si modul de utilizare a fondului de rezerva si ia masuri pentru intrarea in legalitate a administratorilor.
(2) Comisia emite norme privind nivelul, constituirea, utilizarea si reintregirea fondului de rezerva.

CAPITOLUL XIV – Auditorul financiar

Art. 110
(1) Situatiile financiar-contabile ale oricarei entitati supuse autorizarii, supravegherii si controlului Comisiei, conform prevederilor prezentei legi, vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania.
(2) Modul de aplicare a prevederilor prezentului capitol se va stabili in baza unui protocol incheiat intre Comisie si Camera Auditorilor Financiari din Romania.
Art. 111
Auditorul financiar intocmeste un raport de audit financiar, in conformitate cu standardele de audit si cu normele profesionale emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
Art. 112
n termen de 30 de zile calendaristice de la pierderea calitatii de membru activ a unui auditor financiar, Camera Auditorilor Financiari din Romania informeaza Comisia despre aceasta.
Art. 113
(1) Cheltuielile privind activitatea de audit financiar a administratorului se suporta de catre acesta.
(2) Cheltuielile privind activitatea de audit financiar a fondului de pensii sunt cheltuieli de exploatare, care se suporta din fondul respectiv.
(3) Raportul de audit financiar al fondului de pensii nu poate fi intocmit de acelasi auditor financiar mai mult de 5 ani consecutivi.
Art. 114
(1) Auditorul financiar nu poate delega raspunderea privind activitatea specifica.
(2) Incredintarea executarii anumitor obligatii catre un tert nu exonereaza de raspundere auditorul financiar.
Art. 115
Pentru deficientele semnificative constatate in activitatea profesionala desfasurata de un auditor financiar in legatura cu entitati supuse autorizarii, controlului si supravegherii Comisiei, aceasta va sesiza Camera Auditorilor Financiari din Romania si va solicita adoptarea masurilor corespunzatoare, potrivit reglementarilor in vigoare.

CAPITOLUL XV – Obligatii de transparenta

Art. 116
(1) Administratorul publica cel mai tarziu la data de 31 mai a fiecarui an un raport anual cu informatii corecte si complete despre activitatea desfasurata in anul calendaristic precedent.
(2) Administratorul pune raportul anual la dispozitia oricarei persoane care solicita dobandirea calitatii de participant.
(3) Anual, administratorul pune raportul la dispozitia Comisiei si oricarui participant la un fond de pensii.
(4) Raportul anual contine urmatoarele informatii cu privire la administrator si la fondul de pensii administrate privat pe care le administreaza:
a) componenta consiliului de administratie si, daca este cazul, a comitetului de directie;
b) numele actionarilor care detin mai mult de 5% din totalul actiunilor si procentul detinut de acestia din totalul actiunilor;
c) denumirea si sediul depozitarului;
d) informatii cu privire la situatia financiara a fondului de pensii;
e) orice alte informatii cerute de normele Comisiei.
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 74 din Legea nr. 23/2007.
Art. 117
(1) Administratorul transmite lunar Comisiei un raport privind investitiile fiecarui fond de pensii.
(2) Comisia elaboreaza raportul-cadru care trebuie sa contina cel putin:
a) structura portofoliului de investitii din perioada de raportare;
b) procentul activelor unui fond de pensii investit intr-o singura societate comerciala sau in fiecare clasa de active ale acesteia;
c) procentul activelor unui fond de pensii investit, in cazul activelor unui singur emitent;
d) modul de transmitere si publicare a acestuia.
(3) Comisia poate sa solicite administratorilor, membrilor consiliilor de administratie ale acestora si altor manageri sau directori ori persoane insarcinate cu controlul acestora sa furnizeze informatii privind toate aspectele activitatii sau sa le puna la dispozitie toate documentele.
(4) Comisia poate controla relatiile dintre administratori si alti administratori sau societati comerciale, atunci cand administratorul transfera atributii acestora din urma, care influenteaza situatia financiara a administratorului ori care sunt relevante pentru o supraveghere eficienta.
(5) Comisia poate obtine periodic declaratia privind politica de investitii, conturile si rapoartele anuale, precum si toate documentele necesare supravegherii. Acestea pot include documente cum ar fi:
a) rapoarte interne intermediare;
b) evaluari actuariale si previziuni detaliate;
c) studii privind activele si pasivele;
d) dovezi ale respectarii principiilor politicii de investitii;
e) dovezi ale platii contributiilor conform planificarii;
f) rapoarte ale persoanelor responsabile cu auditul conturilor anuale.
(6) Comisia poate efectua inspectii la fata locului la sediul administratorului si, daca este cazul, cu privire la functiile externalizate, pentru a verifica daca activitatile se deruleaza in conformitate cu normele de control.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 75 din Legea nr. 23/2007.
Art. 118
(1) Administratorul informeaza anual, in scris, pe fiecare participant, la ultima adresa comunicata, despre: activul personal, respectiv numarul de unitati de fond si valoarea acestora, precum si despre situatia administratorului.
(2) Administratorul este obligat sa transmita participantului si beneficiarului sau, dupa caz, reprezentantilor acestora, in termen de 10 zile calendaristice, orice informatie relevanta privind schimbarea regulilor schemei de pensii private.
(3) Administratorul pune, la cerere, la dispozitia participantilor si beneficiarilor sau, dupa caz, a reprezentantilor acestora declaratia privind politica de investitii prevazuta la art. 80 alin. (2) lit. e), conturile si rapoartele anuale.
(4) Fiecare participant sau beneficiar primeste, de asemenea, la cerere, informatii detaliate si de substanta privind: riscul investitiei, gama de optiuni de investitii, daca este cazul, portofoliul existent de investitii, precum si informatii privind expunerea la risc si costurile legate de investitii.
(5) In cazul in care participantul sau beneficiarul solicita, pe langa informarile la care are dreptul potrivit alin. (1)-(4), informatii suplimentare privind participarea sa la un fond de pensii, administratorul este obligat, contra cost, sa-i ofere aceste informatii.
(6) Tariful serviciului prevazut la alin. (5) se stabileste anual de Comisie.
(7) In cazul in care un participant la o schema de pensii private din Romania isi schimba locul de munca, domiciliul sau resedinta intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, administratorul ii va comunica, in scris, informatii adecvate referitoare la drepturile sale de pensie privata si optiunile sale posibile in acest caz.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 77 din Legea nr. 23/2007.
Art. 119
(1) Administratorul este obligat sa elaboreze si sa transmita Comisiei pana la data de 15 aprilie un raport anual, care ofera o
imagine reala si corecta a fondurilor de pensii administrate, care sa cuprinda:
a) situatiile activelor si pasivelor, ale veniturilor si cheltuielilor pentru fiecare fond de pensii;
b) contul de profit si pierdere privind activitatea proprie;
c) situatia comisioanelor platite pentru depozitar, administrator si alte situatii privind cheltuielile solicitate de Comisie;
d) numarul de participanti la fiecare schema de pensii administrate privat;
e) alte informatii solicitate de Comisie.
(2) Raportul anual prevazut la alin. (1) va fi aprobat de un auditor avizat de Comisie, care va prezenta inclusiv concluzii privind respectarea strategiei investitionale prezentate de administrator. Prevederile art. 51 alin. (6) se aplica in mod corespunzator.
(3) Informatiile cuprinse in raportul anual prevazut la alin. (1) trebuie sa fie coerente, complete si clar prezentate.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 77 din Legea nr. 23/2007.
Art. 120
Abrogat.Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 78 din Legea nr. 23/2007.

CAPITOLUL XVI – Marketingul fondurilor de pensii

Art. 121
(1) Activitatea de marketing a fondului de pensii este condusa de administrator.
(2) Obtinerea acordului de aderare se face de catre administrator sau agenti de marketing.
(3) Administratorul este raspunzator pentru recrutarea, instruirea, monitorizarea si plata agentilor de marketing.
Art. 122
(1) Agentul de marketing isi desfasoara activitatea in temeiul contractului de mandat incheiat cu administratorul.
(2) Agentul de marketing are urmatoarele atributii:
a) prezinta potentialului participant aspectele relevante ale fondului de pensii;
b) obtine acordul de aderare a participantului la fondul de pensii;
c) transmite administratorului actul de aderare semnat de participant, in original, in termen de 5 zile calendaristice de la semnarea acestuia.
(3) Activitatea agentului de marketing se desfasoara pe baza de comision suportat de administrator.
Art. 123
(1) Administratorului, agentilor de marketing si persoanelor afiliate acestora le este interzis:
a) sa transmita informatii false, inselatoare sau care pot crea o impresie falsa despre fondul de pensii si administratorul acestuia;
b) sa faca afirmatii sau previziuni despre evolutia unui fond de pensii altfel decat in forma si modul prevazute in normele Comisiei;
c) sa ofere beneficii colaterale in scopul de a convinge o persoana sa adere la un fond de pensii sau sa ramana participant la acesta;
d) sa acorde foloase pentru facilitarea aderarii potentialilor participanti.
(2) In situatia in care materialele publicitare sunt susceptibile sa induca in eroare, Comisia poate interzice publicarea si distribuirea acestora si obliga la publicarea rectificarii in termen de 7 zile lucratoare de la notificare.
Art. 124
Comisia emite norme privind:
a) activitatea de marketing a fondurilor de pensii;
b) raspunderea administratorului in relatia cu agentii de marketing.

CAPITOLUL XVII – Depozitarul

Art. 125
(1) Administratorul desemneaza un singur depozitar, caruia ii incredinteaza pastrarea activelor fondului de pensii, pe baza unui contract de depozitare, avizat in prealabil de Comisie.
(2) Depozitarul poate pastra activele mai multor fonduri de pensii, cu conditia de a evidentia operatiunile si inregistrarile fiecarui fond de pensii separat de ale sale proprii si de cele ale celorlalte fonduri de pensii.
Art. 126
Depozitarul nu poate detine actiuni ale administratorului sau ale oricarei entitati afiliate acestuia si nu poate avea nici o relatie de capital cu aceste entitati.
Art. 127
(1) Pentru desfasurarea activitatii de depozitare, depozitarul trebuie sa detina un aviz valabil eliberat de Comisie.
(2) Pentru obtinerea avizului, depozitarul depune la Comisie o cerere de avizare insotita de documente din care sa rezulte ca:
a) obiectul de activitate autorizat de Banca Nationala a Romaniei cuprinde activitatea de depozitare a fondurilor de pensii;
b) nu se afla in procedura de supraveghere speciala sau de administrare speciala bancara;
c) nu este persoana afiliata;
d) taxa de avizare a fost platita;
e) indeplineste alte cerinte prevazute in normele Comisiei.
(3) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi depozitar, in sensul prezentei legi, si orice entitate autorizata in aceasta calitate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European. Depozitarii care au fost autorizati, avizati ori supusi unei proceduri similare in vederea functionarii ca depozitar al activelor fondurilor de pensii intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sunt exceptati de la cerinta avizarii de catre Comisie.Alineatul (2) a fost introdus prin art. I, pct. 79 din Legea nr. 23/2007.
Art. 128
(1) Comisia poate solicita depozitarului, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii de avizare, documente si informatii suplimentare, pe care acesta trebuie sa le furnizeze in maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii.
(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de avizare, fiind indreptatita sa se adreseze autoritatilor competente si sa obtina de la acestea orice documente si informatii pe care le considera relevante, in conditiile legii.
Art. 129
Comisia analizeaza cererea de avizare si procedeaza, in termen de 30 de zile calendaristice, la aprobarea sau la respingerea, prin decizie, a acesteia.
Art. 130
Comisia aproba cererea de avizare daca constata ca sunt indeplinite, cumulativ, conditiile de avizare.
Art. 131
(1) Comisia respinge cererea de avizare in urmatoarele situatii:
a) documentatia prezentata este incompleta la primirea ultimului set de documente si informatii sau nu este intocmita in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
b) neindeplinirea uneia dintre conditiile de avizare.
(2) Comisia informeaza depozitarul despre respingerea motivata a cererii, in termen de 5 zile lucratoare de la luarea deciziei.
Art. 132
Modificarea continutului documentelor care au stat la baza avizarii trebuie aprobata in prealabil de Comisie, in conformitate cu procedura de avizare.
Art. 133
(1) Comisia retrage avizul depozitarului in una dintre urmatoarele situatii:
a) pentru aceleasi motive pentru care respinge cererea de avizare;
b) avizul a fost obtinut pe baza unor declaratii false sau prin orice alt mijloc ilegal;
c) neexercitarea activitatii de depozitare pe o perioada de un an;
d) la cererea depozitarului respectiv;
e) actionarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea depozitarului;
f) depozitarea unui fond de pensii neautorizat;
g) neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor care rezulta din prezenta lege, din normele Comisiei sau din contractul de depozitare;
h) situatii care prejudiciaza grav interesele participantilor.
(2) Comisia informeaza depozitarul, administratorul si Banca Nationala a Romaniei despre retragerea motivata a avizului, in termen de 5 zile lucratoare de la luarea deciziei.
(3) In situatia retragerii avizului depozitarului, acesta este obligat sa prezinte Comisiei raportul privind activele fondului de pensii care i-au fost incredintate, auditat de un auditor financiar, pe cheltuiala depozitarului.
Art. 134
In exercitarea atributiilor sale, depozitarul este obligat:
a) sa primeasca si sa pastreze in siguranta inregistrarile referitoare la toate activele fondului de pensii;
b) sa pastreze inregistrarile referitoare la valorile mobiliare in forma dematerializata care constituie activele fondului de pensii;
c) sa calculeze si sa instiinteze, in fiecare zi lucratoare, administratorul despre valoarea neta a activelor fondului de pensii;
d) sa actualizeze inregistrarile in conturi;
e) sa transmita administratorului informatii privind activele fondurilor de pensii administrate privat;
f) sa indeplineasca instructiunile administratorului, cu exceptia cazului in care acestea sunt contrare legislatiei in vigoare, ori actele constitutive ale acestuia;
g) sa transmita Comisiei informatiile si raportarile privind activele fondului de pensii, in conditiile si la termenele stabilite prin normele acesteia.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 80 din Legea nr. 23/2007.
Art. 135
Activele fondului de pensii nu pot face obiectul executarii silite a depozitarului si nici al unei tranzactii.
Art. 136
(1) Depozitarul este responsabil fata de administrator, participanti si beneficiari in privinta oricarui prejudiciu suferit de acestia ca rezultat al neindeplinirii obligatiilor sau al indeplinirii necorespunzatoare a acestora.
(2) Depozitarul nu poate fi exonerat de raspundere si raspunderea sa nu poate fi limitata prin incredintarea obligatiilor sale unei alte entitati, sub sanctiunea nulitatii actelor juridice in cauza.
(3) Comisia poate obliga administratorul sa inlocuiasca depozitarul daca structura financiara si organizatorica a acestuia s-a deteriorat substantial si activele fondului de pensii sunt puse in pericol.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 81 din Legea nr. 23/2007.
Art. 137
(1) In situatia rezilierii contractului de depozitare, administratorul notifica imediat Comisiei si desemneaza un nou depozitar.
(2) Inlocuirea depozitarului se face astfel incat sa fie asigurata continuitatea activitatii de depozitare.
(3) Fostul depozitar transmite noului depozitar, in termen de 30 de zile calendaristice de la desemnarea acestuia, activele fondului de pensii si copii de pe documentele privind activitatea sa in legatura cu acesta.
(4) Comisia publica anuntul privind retragerea avizului depozitarului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in doua cotidiene centrale, in termen de 5 zile lucratoare de la luarea deciziei de retragere a avizului depozitarului.
Art. 138
Decizia de respingere a cererii de avizare sau retragerea avizului poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta sa solutioneze asemenea cauze, potrivit prevederilor art. 22.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 82 din Legea nr. 23/2007.
Art. 139
(1) Comisia emite norme privind criteriile de avizare si de retragere a avizului pentru depozitar, cu consultarea Bancii Nationale a Romaniei.
(2) Comisia emite norme privind:
a) obligatiile depozitarului in domeniul reglementat de prezenta lege;
b) contractul-cadru de depozitare;
c) calculul si plata comisionului de depozitare.

CAPITOLUL XVIII – Pensia privata

Art. 140
(1) Participantul alege furnizorul pensiei private.
(2) Furnizorul de pensii nu poate refuza o cerere de pensie privata daca persoana indeplineste conditiile legale.
(3) Furnizorul de pensii stabileste cuantumul pensiei private pe baza calculului actuarial si a activului personal net aflat in contul participantului.
(4) Penalitatea de transfer nu se aplica in situatia transferului de disponibilitati dintre administrator si furnizorul de pensii.
Art. 141
(1) Participantul are dreptul la o pensie privata de la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta in sistemul public.
(2) Suma totala cuvenita pentru pensia privata nu poate fi mai mica decat valoarea contributiilor platite, diminuate cu penalitatile de transfer si comisioanele legale.Alineatul (2) a fost modificat prin art. I, pct. 83 din Legea nr. 23/2007.
Art. 142
(1) Activul personal net este folosit exclusiv pentru achizitionarea unei pensii private.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) urmatoarele categorii:
a) beneficiarii care nu au calitatea de participant;
b) persoanele pensionate de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitatii, definite prin prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si al caror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea primi o pensie privata;
c) persoanele al caror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea primi o pensie privata.
(3) In termen de 30 de zile calendaristice de la dovedirea incadrarii in una dintre situatiile prevazute la alin. (2), persoana indreptatita primeste o plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, la cerere.
(4) In cazul nerespectarii termenului prevazut la alin. (3), administratorul datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere in acelasi cuantum cu cele stabilite pentru neplata obligatiilor bugetare.
Art. 143
(1) Pensia privata se plateste participantului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia.
(2) Cheltuielile ocazionate de plata pensiilor private se suporta de catre participant.
(3) In cazul schimbarii locului de munca, a domiciliului sau resedintei in alta tara, stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, participantul si beneficiarul pastreaza dreptul la pensia privata castigata in cadrul schemelor de pensii private din Romania si aceasta se plateste in acel stat, in cuantumul ramas dupa scaderea tuturor taxelor si cheltuielilor aferente platii.Alineatul (3) a fost modificat prin art. I, pct. 84 din Legea nr. 23/2007.

CAPITOLUL XIX – Supraveghere si control

Capitolul XIX, ce contine art. 144-161, a fost abrogat prin art. 42 din O.U.G. nr. 50/2005, astfel cum a fost modificata prin Legea de aprobare nr. 23/2007.
Art. 144-161. -Abrogat.

CAPITOLUL XX – Provizioane tehnice si garantii reglementate si supravegheate de Comisie

Titlul Capitolului XX a fost modificat prin art. I, pct. 85 din Legea nr. 23/2007.

Art. 162
(1) Administratorul trebuie sa mentina permanent un volum al provizioanelor tehnice corespunzator obligatiilor financiare rezultate din prospectele schemelor de pensii private administrate.
(2) Administratorul care administreaza scheme de pensii private in care sunt prevazute masuri de protectie impotriva riscurilor biometrice si/sau garantii cu privire la performantele investitiilor ori un nivel stabilit al beneficiilor trebuie sa calculeze si sa mentina provizioane tehnice pentru toate aceste scheme.
(3) Administratorul trebuie sa mentina permanent la nivelul fondului un nivel suficient si corespunzator de active pentru a acoperi provizioanele tehnice privind toate schemele de pensii private administrate.
(4) Calculul provizioanelor tehnice se efectueaza anual. Calculul poate fi efectuat o data la 3 ani, daca administratorul prezinta Comisiei si/sau participantilor un raport asupra modificarilor survenite in anii respectivi. Raportul trebuie sa reflecte modificarile provizioanelor tehnice si schimbarile survenite in riscurile acoperite.
(5) Calculul provizioanelor tehnice se efectueaza si se certifica de catre un actuar sau de un alt specialist in acest domeniu, inclusiv de catre un auditor, in conformitate cu legislatia nationala, pe baza metodelor actuariale stabilite prin normele Comisiei si cu respectarea urmatoarelor principii:
a) nivelul minim al provizioanelor tehnice se calculeaza printr-o evaluare actuariala suficient de prudenta, luandu-se in considerare toate angajamentele pentru plata beneficiilor si a contributiilor, asa cum reies din prospectul schemei de pensii private a fondului;
b) ratele maxime ale dobanzii utilizate se aleg in mod prudent si se determina in conformitate cu legislatia nationala. Aceste rate prudente ale dobanzii se calculeaza luandu-se in considerare randamentul activelor corespunzatoare detinute de fond si randamentul viitor al investitiilor si/sau randamentele obligatiunilor de inalta calitate ori guvernamentale;
c) tabelele biometrice folosite pentru calculul provizioanelor tehnice se bazeaza pe principii prudente, tinandu-se cont de principalele caracteristici ale grupului de participanti si ale schemelor de pensii private, in special de evolutia prevazuta pentru riscurile relevante;
d) metodele si baza de calcul pentru provizioanele tehnice raman in general constante de la un exercitiu financiar la altul. Discontinuitatile pot fi justificate de schimbarea legislatiei, a conditiilor economice sau demografice pe care se bazeaza provizioanele.
(6) Comisia poate stabili cerinte suplimentare pentru calcularea provizioanelor tehnice, in cazul in care considera aceasta masura necesara pentru protejarea corespunzatoare a intereselor participantilor.
(7) Comisia poate permite administratorului sa mentina temporar active sub nivelul provizioanelor tehnice, cu conditia realizarii unui plan concret si fezabil de acoperire a provizioanelor, in conformitate cu prevederile alin. (3). Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca planul de acoperire a provizioanelor se stabilesc prin normele Comisiei.
(8) Prevederile alin. (7) nu se aplica in cazul desfasurarii activitatilor in conditiile prevazute la art. 55 alin. (5).Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 86 din Legea nr. 23/2007.
Art. 163
(1) In vederea protejarii interesului participantilor si beneficiarilor, administratorii si furnizorii de pensii, dupa caz, contribuie la Fondul de garantare a pensiilor reglementate si supravegheate de Comisie, constituit potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative.
(2) Constituirea si utilizarea fondului de garantare se fac distinct fata de fondul de garantare constituit pentru administrarea fondurilor de pensii facultative.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 87 din Legea nr. 23/2007.

CAPITOLUL XXI – Raspunderea juridica

Art. 164
(1) Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
(2) Administratorul si auditorul financiar raspund fata de participanti si beneficiari, dupa caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor care le revin, cu exceptia cazurilor de forta majora.
(3) Orice persoana care se considera vatamata ca urmare a neaplicarii sau a aplicarii necorespunzatoare a prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti competente, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.Alineatul (3) a fost introdus prin art. I, pct. 88 din Legea nr. 23/2007.
Art. 165
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor art. 6 referitoare la egalitatea de tratament a participantilor si a beneficiarilor;
b) nerespectarea prevederilor art. 28 referitoare la investirea si instrainarea activelor fondului de pensii de catre administrator;
c) nerespectarea unuia dintre termenele prevazute la art. 38 alin. (4), art. 63 alin. (3), art. 118 alin. (2), art. 119 alin. (1) si art. 137 alin. (3);
d) nerespectarea prevederilor art. 61 alin. (2) referitoare la reintregirea capitalului social de catre administrator;
e) nerespectarea prevederilor art. 65 privind incompatibilitatea membrilor consiliului de administratie si ai comitetului de directie, dupa caz;
f) nerespectarea obligatiei administratorului de a furniza informatii participantilor si beneficiarilor, prevazuta la art. 116.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei.
(3) Constatarea contraventiilor se face de catre personalul imputernicit in acest scop, prin decizie a presedintelui Consiliului Comisiei.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 89 din Legea nr. 23/2007.
Art. 165A
(1) In ceea ce priveste sanctiunile contraventionale, prevederile art. 165 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In ceea ce priveste procedura de stabilire si constatare a contraventiilor, precum si de aplicare a sanctiunilor, prevederile prezentei legi deroga de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In scopul indeplinirii atributiei sale de control al activitatilor din cadrul sistemului de pensii private, Comisia va emite norme privind procedura de stabilire si constatare a contraventiilor, precum si de aplicare a sanctiunilor.Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 90 din Legea nr. 23/2007.
Art. 165B
Contraventiile prevazute in prezenta lege se prescriu in termen de 3 ani de la data savarsirii faptei.Articolele au fost introduse prin art. I, pct. 90 din Legea nr. 23/2007.
Art. 166
Fapta persoanei din a carei vina se desfasoara fara autorizatie sau aviz o activitate pentru care prezenta lege prevede obligatia detinerii unei autorizatii sau a unui aviz valabil din partea Comisiei constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani.
Art. 167
Fapta persoanei din vina careia contributia la fondul de pensii nu este virata sau este utilizata in alte scopuri decat prevede prezenta lege constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
Art. 168
Fapta agentului de marketing de a prezenta cu rea-credinta acte de aderare cu informatii care nu corespund realitatii constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani.
Art. 169
Fapta persoanei de a folosi fara drept sintagma fond de pensii prevazuta la art. 56 alin. (1) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda.
Art. 170
Abrogat.Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 91 din Legea nr. 23/2007.
Art. 171
Abrogat.Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 91 din Legea nr. 23/2007.
Art. 172
Cererile participantilor sau ale beneficiarilor indreptate impotriva administratorului, angajatorului sau Comisiei, adresate instantei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul reclamantul, sunt scutite de taxa de timbru.

CAPITOLUL XXII – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 173
Abrogat.Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 91 din Legea nr. 23/2007.
Art. 174
Abrogat.Articolul a fost abrogat prin art. 42 alin. (2) din O.U.G. nr. 50/2005, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 313/2005.
Art. 175
(1) In termen de 4 luni de la acordarea autorizatiilor administratorilor, Comisia organizeaza si urmareste desfasurarea si incheierea procedurii de alegere si aderare la fondurile de pensii de catre participanti.
(2) In termen de 30 de zile calendaristice de la incheierea procedurii de alegere, se repartizeaza din oficiu participantii care nu si-au definit optiunea la fondurile de pensii.
(3) Dupa definitivarea operatiunii de repartizare din oficiu a participantilor la fondurile de pensii, administratorii incep colectarea contributiilor.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 92 din Legea nr. 23/2007.
Art. 176
In termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Comisia va adera cu amendamente specifice la Protocolul de colaborare incheiat intre Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
Art. 177
Incepand cu data la care un asigurat devine participant la un fond de pensii si plateste contributie, numarul lunar de puncte stabilit pentru acesta, conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se corecteaza cu raportul dintre contributia datorata la sistemul public de pensii si contributia stabilita prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Art. 178
Prevederile prezentei legi se completeaza cu:
a) legislatia privind societatile comerciale si concurenta neloiala;
b) legislatia privind societatea civila particulara;
c) legislatia privind raporturile de munca;
d) legislatia privind asigurarile sociale de stat;
e) legislatia privind activitatea bancara;
f) legislatia privind tranzactionarea valorilor mobiliare;
g) legislatia privind regimul juridic al contraventiilor;
h) legislatia privind contenciosul administrativ.
Art. 179
Toti solicitantii care au depus documentatia de autorizare a constituirii pana la termenul stabilit de Comisie si care au obtinut autorizatie de administrare incep activitatea, inclusiv publicitatea si marketingul, la aceeasi data stabilita prin normele Comisiei.
Art. 180
Abrogat. Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 93 din Legea nr. 23/2007.
Art. 181
Abrogat. Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 93 din Legea nr. 23/2007.
Art. 182
Organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor reglementate si supravegheate de Comisie se stabilesc prin lege speciala, in termen de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi.Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 94 din Legea nr. 23/2007.
Art. 183
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 iulie 2006.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR p. PRESEDINTELE SENATULUI, VALER DORNEANU DORU IOAN TARACILA
Bucuresti, 18 octombrie 2004.Nr. 411.

More To Explore

Suntem Aici Pentru Tine!

Tot ceea ce trebuie sa faci este sa ne ceri ajutorul

PROTEST SEDIU CARREFOUR

Luni, 25 Martie 2024, între orele 11:00 și 13:00, a avut loc protestul Sidicatului Salariaților Carrefour România, prin intermediul căruia am solicitat creșterea valorii tichetelor de masă la 40 lei, cât și acordarea primei pentru transport, indiferet de formatul magazinului în care angajatul lucrează.

Transmisiunea Live a protestului, pe întreaga lui durată, poate fi accesată la adresa: https://www.facebook.com/100000753529762/videos/946048923765150/