×

Mesaj

EU e-Privacy Directive

Acest site utilizează module cookie pentru a gestiona autentificarea, navigarea și alte funcții. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord că putem plasa aceste tipuri de cookie-uri pe dispozitivul dvs.

Vizualizați Documentele Directivei

Vizualizați Documentele GDPR

Ați refuzat cookie-urile. Această decizie poate fi schimbată.

Lege nr. 54/2003 din 24/01/2003 - Legea sindicatelor

Parlamentul României
Lege nr. 54/2003 din 24/01/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 73 din 05/02/2003
Legea sindicatelor
Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. -
(1) Sindicatele, denumite în continuare organizatii sindicale, sunt constituite în scopul apararii drepturilor prevazute în legislatia nationala, în pactele, tratatele si conventiile internationale la care România este parte, precum si în contractele colective de munca si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor acestora.
(2) Organizatiile sindicale sunt independente fata de autoritatile publice, de partidele politice si de patronate.

Art. 2. -
(1) Persoanele încadrate în munca si functionarii publici au dreptul sa constituie organizatii sindicale si sa adere la acestea. Persoanele care exercita potrivit legii o meserie sau o profesiune în mod independent, membrii cooperatori, agricultorii, precum si persoanele în curs de calificare au dreptul, fara nici o îngradire sau autorizare prealabila, sa adere la o organizatie sindicala.
(2) Pentru constituirea unei organizatii sindicale este necesar un numar de cel putin 15 persoane din aceeasi ramura sau profesiune, chiar daca îsi desfasoara activitatea la angajatori diferiti.
(3) Nici o persoana nu poate fi constrânsa sa faca sau sa nu faca parte, sa se retraga sau nu dintr-o organizatie sindicala.
(4) O persoana poate face parte în acelasi timp numai dintr-o singura organizatie sindicala.

Art. 3. - Salariatii minori, de la împlinirea vârstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizatii sindicale, fara a fi necesara încuviintarea prealabila a reprezentantilor lor legali.

Art. 4. - Persoanele care detin functii de conducere, functii de demnitate publica, conform legii, magistratii, personalul militar din aparatul Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si din unitatile aflate în subordinea acestora nu pot constitui organizatii sindicale.

 

CAPITOLUL II
Constituirea, organizarea si functionarea organizatiilor sindicale


SECTIUNEA 1
Statutele organizatiilor sindicale

Art. 5. - Constituirea, organizarea, functionarea, reorganizarea si încetarea activitatii unei organizatii sindicale se reglementeaza prin statutul adoptat de membrii sai, cu respectarea prezentei legi. În absenta unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea si încetarea activitatii organizatiei sindicale se vor aplica dispozitiile de drept comun privind încetarea persoanelor juridice.

Art. 6. -
(1) Statutele organizatiilor sindicale cuprind prevederi cel putin cu privire la:
a) scopul constituirii, denumirea si sediul organizatiei sindicale;
b) modul în care se dobândeste si înceteaza calitatea de membru al organizatiei sindicale;
c) drepturile si îndatoririle membrilor;
d) modul de stabilire si încasare a cotizatiei;
e) organele de conducere, denumirea acestora, modul de alegere si de revocare, durata mandatelor si atributiile lor;
f) conditiile si normele de deliberare pentru modificarea statutului si de adoptare a hotarârilor;
g) marimea si compunerea patrimoniului initial;
h) divizarea, comasarea sau dizolvarea organizatiei sindicale, transmiterea ori, dupa caz, lichidarea patrimoniului, cu specificarea ca bunurile date în folosinta de catre stat vor fi restituite acestuia.
(2) Statutele nu pot sa contina prevederi contrare Constitutiei si legilor.

Art. 7. -
(1) Organizatiile sindicale au dreptul de a-si elabora reglementari proprii, de a-si alege liber reprezentantii, de a-si organiza gestiunea si activitatea si de a-si formula programe proprii de actiune, cu respectarea legii.
(2) Este interzisa autoritatilor publice si patronatelor orice interventie de natura sa limiteze ori sa întrerupa exercitarea drepturilor prevazute la alin. (1).

 

SECTIUNEA a 2-a
Conducerea organizatiilor sindicale

Art. 8. - Pot fi alesi în organele de conducere membri ai organizatiei sindicale care au capacitate de exercitiu deplina si nu executa pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savârsirea infractiunii.

Art. 9. - Membrilor organelor de conducere alese ale organizatiilor sindicale li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrângere sau limitare a exercitarii functiilor lor.

Art. 10. -
(1) În timpul mandatului si în termen de 2 ani de la încetarea mandatului, reprezentantilor alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale nu li se poate modifica sau desface contractul individual de munca pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasa la aprecierea celui care angajeaza, decât cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizatiei sindicale.
(2) Sunt interzise modificarea si/sau desfacerea contractelor individuale de munca, atât ale reprezentantilor alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale, cât si ale membrilor acestora, din initiativa angajatorului, pentru motive care privesc activitatea sindicala.
(3) Sunt exceptati de la aplicarea prevederilor alin. (1) cei care au fost revocati din functiile sindicale de conducere detinute pentru încalcarea prevederilor statutare sau legale.
(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplica în mod corespunzator si raporturilor de serviciu ale functionarilor publici.

Art. 11. -
(1) Pe perioada în care persoana aleasa în organul de conducere este salarizata de organizatia sindicala contractul sau individual de munca sau, dupa caz, raportul de serviciu se suspenda, iar aceasta îsi pastreaza functia si locul de munca avute anterior, precum si vechimea în munca, respectiv în specialitate sau în functia publica detinuta, în conditiile legii. Pe postul acesteia poate fi încadrata o alta persoana numai cu contract individual de munca pe durata determinata.
(2) La revenirea în postul avut anterior persoanei aflate în situatia prevazuta la alin. (1) i se va asigura un salariu care nu poate fi mai mic decât cel ce putea fi obtinut în conditii de continuitate în acel post.

Art. 12. - Prin contractele colective de munca sau, dupa caz, prin acorduri privind raporturile de serviciu se pot stabili, în conditiile legii, si alte masuri de protectie în afara celor prevazute la art. 10 alin. (1), (2) si (4) si la art. 11, pentru cei alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale.

Art. 13. - Organul de conducere al organizatiei sindicale are obligatia de a tine o evidenta a numarului de membri, a încasarilor si cheltuielilor de orice fel.

 

SECTIUNEA a 3-a
Dobândirea personalitatii juridice


Art. 14. -
(1) Pentru dobândirea personalitatii juridice de catre organizatia sindicala, împuternicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului, prevazut în procesul-verbal de constituire, trebuie sa depuna o cerere de înscriere la judecatoria în a carei raza teritoriala îsi are sediul aceasta.
(2) La cererea de înscriere a organizatiei sindicale se anexeaza originalul si câte doua copii certificate de reprezentantul legal de pe urmatoarele acte:
a) procesul-verbal de constituire a organizatiei sindicale, semnat de cel putin 15 membri fondatori;
b) statutul organizatiei sindicale;
c) lista membrilor din organul de conducere al organizatiei sindicale, cu mentionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii si domiciliului;
d) procura autentica a împuternicitului special, data prin procesul-verbal de constituire prevazut la lit. a).

Art. 15.
(1) Judecatoria competenta, potrivit art. 14 alin. (1), la primirea cererii de înscriere este obligata ca, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia, sa examineze:
a) daca s-au depus actele prevazute la art. 14 alin. (2);
b) daca actul constitutiv si statutul organizatiei sindicale sunt conforme prevederilor legale în vigoare.
(2) În cazul în care constata ca cerintele legale pentru constituirea organizatiei sindicale nu sunt îndeplinite, presedintele completului de judecata îl citeaza în camera de consiliu pe împuternicitul special prevazut la art. 14 alin. (1), caruia îl solicita, în scris, remedierea neregularitatilor constatate, în termen de cel mult 7 zile.
(3) În cazul în care sunt întrunite cerintele prevazute la alin. (1), instanta va proceda la solutionarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei sindicale.
(4) Instanta pronunta o hotarâre motivata de admitere sau de respingere a cererii.
(5) Hotarârea judecatoriei se comunica semnatarului cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 zile de la pronuntare.

Art. 16. -
(1) Hotarârea judecatoriei este supusa numai recursului.
(2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la comunicarea hotarârii. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronuntare.
(3) Recursul se judeca cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei sindicale, în termen de 45 de zile. Instanta de recurs redacteaza decizia si restituie dosarul judecatoriei în termen de 5 zile de la pronuntare.

Art. 17. -
(1) Judecatoria este obligata sa tina un registru special, în care se înscriu: denumirea si sediul organizatiei sindicale, numele si prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data înscrierii, precum si numarul si data hotarârii judecatoresti definitive de admitere a cererii de înscriere.
(2) Înscrierea în registrul special prevazut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data ramânerii definitive a hotarârii pronuntate de judecatorie.

Art. 18. - Organizatia sindicala dobândeste personalitate juridica de la data înscrierii în registrul special prevazut la art. 17 alin. (1) a hotarârii judecatoresti definitive de admitere a cererii.

Art. 19. - Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului, pe care judecatoria certifica înscrierea, împreuna cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie organizatiei sindicale, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevazute la art. 14 alin. (2), în copii certificate de împuternicitul special si vizate de judecatorie, se va pastra în arhiva acesteia.

Art. 20. -
(1) Organizatia sindicala este obligata sa aduca la cunostinta judecatoriei unde s-a înregistrat, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioara a statutului, precum si orice schimbare în compunerea organului de conducere.
(2) Pentru aprobarea modificarii statutului sunt aplicabile, în mod corespunzator, dispozitiile art. 14-19.
(3) Judecatoria este obligata sa mentioneze în registrul special prevazut la art. 17 alin. (1) modificarile din statut, precum si schimbarile din compunerea organului de conducere al organizatiei sindicale.

 

SECTIUNEA a 4-a
Patrimoniul organizatiei sindicale

Art. 21. - Bunurile mobile si imobile din patrimoniul organizatiilor sindicale pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat, fara a putea fi împartite între acestia.

Art. 22. -
(1) Organizatia sindicala poate dobândi, în conditiile prevazute de lege, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice fel de bunuri mobile si imobile necesare realizarii scopului pentru care este înfiintata.
(2) Pentru imobilele din fondul locativ de stat folosite de organizatiile sindicale ca sedii se va plati chirie corespunzatoare sediilor partidelor.
(3) Unitatile în care sunt constituite organizatii sindicale care au dobândit reprezentativitatea, în conditiile legii, sunt obligate sa puna, cu titlu gratuit, la dispozitia organizatiilor sindicale, spatiile corespunzatoare functionarii acestora si sa asigure dotarile necesare desfasurarii activitatii prevazute de lege.
(4) Pentru construirea de sedii proprii confederatiile si federatiile sindicale reprezentative pot primi, în conditiile prevazute de lege, în concesiune sau cu chirie, terenuri din proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale. Închirierea sau concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competenta.

Art. 23. - Bunurile mobile si imobile dobândite de catre o organizatie sindicala în conditiile prevazute de lege, necesare întrunirilor acesteia, bibliotecii sau cursurilor de pregatire si perfectionare a membrilor organizatiilor sindicale, nu pot fi urmarite, cu exceptia celor necesare pentru plata datoriilor catre stat.

Art. 24. - Cotizatia platita de membrii organizatiei sindicale, în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, este deductibila din baza de calcul a impozitului pe venit.

Art. 25. -
(1) Organizatia sindicala poate, în conditiile prevazute de statut:
a) sa sprijine material membrii sai în exercitarea profesiunii;
b) sa constituie case de ajutor proprii;
c) sa editeze si sa tipareasca publicatii proprii, în vederea cresterii nivelului de cunoastere al membrilor sai si pentru apararea intereselor acestora;
d) sa înfiinteze si sa administreze, în conditiile legii, în interesul membrilor sai, unitati de cultura, învatamânt si cercetare în domeniul activitatii sindicale, unitati economico-sociale, comerciale, de asigurari, precum si banca proprie pentru operatiuni financiare în lei si în valuta;
e) sa constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor sai;
f) sa organizeze si sa sprijine material si financiar activitatea sportiva în asociatii si în cluburi sportive, precum si activitati cultural-artistice.
(2) În vederea realizarii activitatilor prevazute la alin. (1), sindicatele au dreptul, în conditiile legii, la obtinerea de credite.

Art. 26. -
(1) Controlul activitatii financiare proprii a organizatiilor sindicale, precum si a unitatilor economico-sociale ale acestora se realizeaza prin comisia de cenzori care functioneaza potrivit statutului.
(2) Controlul asupra activitatii economico-financiare desfasurate de organizatiile sindicale, precum si asupra stabilirii si virarii obligatiilor fata de bugetul de stat se realizeaza de catre organele administratiei de stat competente, potrivit legii.

 

SECTIUNEA a 5-a
Atributiile organizatiilor sindicale


Art. 27. - În vederea realizarii scopului pentru care sunt constituite, organizatiile sindicale au dreptul sa foloseasca mijloace specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de solutionare a litigiilor prin mediere, arbitraj sau conciliere, petitia, protestul, mitingul, demonstratia si greva, potrivit statutelor proprii si în conditiile prevazute de lege.

Art. 28. -
(1) Organizatiile sindicale apara drepturile membrilor lor, ce decurg din legislatia muncii, statutele functionarilor publici, contractele colective de munca si contractele individuale de munca, precum si din acordurile privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici, în fata instantelor judecatoresti, organelor de jurisdictie, a altor institutii sau autoritati ale statului, prin aparatori proprii sau alesi.
(2) În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) organizatiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice actiune prevazuta de lege, inclusiv de a formula actiune în justitie în numele membrilor lor, fara a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauza. Actiunea nu va putea fi introdusa sau continuata de organizatia sindicala daca cel în cauza se opune sau renunta la judecata.

Art. 29. - Organizatiile sindicale pot adresa autoritatilor publice competente, potrivit art. 73 din Constitutie, propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical.

Art. 30. -
(1) Angajatorii au obligatia de a invita delegatii alesi ai organizatiilor sindicale reprezentative sa participe în consiliile de administratie la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv.
(2) În scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale sau sportive ale membrilor, organizatiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organizatiile acestora informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca sau, dupa caz, pentru încheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, în conditiile legii, precum si cele privind constituirea si folosirea fondurilor destinate îmbunatatirii conditiilor la locul de munca, protectiei muncii si utilitatilor sociale, asigurarilor si protectiei sociale.
(3) Hotarârile consiliului de administratie sau ale altor organe asimilate acestora, privitoare la probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, vor fi comunicate în scris organizatiilor sindicale, în termen de 48 de ore de la data desfasurarii sedintei.

Art. 31. - Organizatiile sindicale constituite prin asociere, potrivit art. 41 alin. (2) si (3), la cererea organizatiilor sindicale din compunerea lor, pot delega reprezentanti care sa trateze cu conducerile administrative ale unitatilor sa le asiste sau sa le reprezinte interesele acestora în toate situatiile.

 

SECTIUNEA a 6-a
Raporturile organizatiilor sindicale cu membrii lor

Art. 32. - Raporturile dintre organizatiile sindicale si membrii lor sunt reglementate prin prezenta lege si prin statutele acestora.

Art. 33. -
(1) Membrii unei organizatii sindicale au dreptul de a se retrage din organizatia sindicala fara a avea obligatia de a arata motivele.
(2) Membrii care se retrag din organizatia sindicala nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizatie sau a sumelor ori bunurilor donate.

Art. 34. -
(1) Membrii alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale, personalul de specialitate si administrativ din aparatul acestora pot fi salarizati din fondurile organizatiei sindicale sau în conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca.
(2) În functiile de specialitate care necesita o calificare superioara pot fi angajati si salariati ai altor unitati, urmând ca acestia sa îsi desfasoare activitatea în afara programului de munca, precum si pensionari.
(3) Persoanele încadrate potrivit alin. (2) pot cumula, în conditiile prevazute de lege, salariul si, dupa caz, pensia cu veniturile obtinute din activitatea prestata la organizatia sindicala.

Art. 35. -
(1) Membrii alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale, care lucreaza nemijlocit în unitate în calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar cu 3-5 zile pentru activitati sindicale, fara afectarea drepturilor salariale.
(2) Numarul de zile cumulate pe an si numarul celor care pot beneficia de acestea se stabilesc prin contractul colectiv de munca.

 

CAPITOLUL III
Reorganizarea si dizolvarea organizatiilor sindicale


Art. 36. - Organizatiile sindicale se pot dizolva prin hotarârea membrilor sau a delegatilor acestora, adoptata conform statutelor proprii.

Art. 37. -
(1) În cazul dizolvarii patrimoniul organizatiei sindicale se împarte conform dispozitiilor din statut sau, în lipsa unor astfel de prevederi, potrivit hotarârii adunarii de dizolvare.
(2) Daca statutul nu prevede modul de distribuire a patrimoniului si nici adunarea de dizolvare nu a luat o hotarâre în aceasta privinta, tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti, sesizat de oricare membru al organizatiei sindicale, hotaraste asupra distribuirii patrimoniului, atribuindu-l unei organizatii din care face parte sindicatul sau, daca nu face parte din nici o organizatie, unei alte organizatii sindicale cu specific asemanator.

Art. 38. -
(1) În termen de 5 zile de la dizolvare, conducatorii organizatiei sindicale dizolvate sau lichidatorii patrimoniului sunt obligati sa ceara instantei judecatoresti competente, care a operat înscrierea ei în registrul special ca persoana juridica, sa faca mentiunea dizolvarii organizatiei sindicale.
(2) Dupa împlinirea termenului de 5 zile orice persoana interesata din rândul membrilor organizatiei sindicale poate sa ceara instantei judecatoresti competente efectuarea mentiunii prevazute la alin. (1).
(3) Aceasta mentiune se va face pe pagina si la locul unde s-a facut înscrierea în registrul special.

Art. 39. - Organizatiile sindicale nu pot fi dizolvate si nu li se poate suspenda activitatea în baza unor acte de dispozitie ale autoritatilor administratiei publice sau ale patronatelor.

Art. 40. - În cazul reorganizarii unei organizatii sindicale, hotarârile asupra patrimoniului se iau de catre organele de conducere ale acesteia, daca statutul nu prevede altfel.

 

CAPITOLUL IV
Forme de asociere a organizatiilor sindicale

Art. 41. -
(1) Organizatiile sindicale legal constituite se pot asocia dupa criteriul ramurii de activitate, al profesiunii sau dupa criteriul teritorial.
(2) Doua sau mai multe organizatii sindicale constituite la nivelul unor unitati diferite din aceeasi ramura de activitate sau profesiune se pot asocia în vederea constituirii unei federatii sindicale.
(3) Doua sau mai multe federatii sindicale din ramuri de activitate sau profesiuni diferite se pot asocia în vederea constituirii unei confederatii sindicale.
(4) Federatiile sindicale si confederatiile pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale.

Art. 42. -
(1) Federatiile si confederatiile constituite prin asociere, potrivit art. 41 alin. (2) si (3), dobândesc personalitate juridica potrivit dispozitiilor prezentei legi.
(2) În vederea dobândirii personalitatii juridice, împuternicitul special al federatiei sau confederatiei va depune la tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti în a carui raza teritoriala îsi are sediul o cerere pentru dobândirea personalitatii juridice, însotita de urmatoarele acte:
a) hotarârea de constituire a federatiei sau confederatiei;
b) hotarârile organizatiilor sindicale de a se asocia într-o federatie sau confederatie, semnate de reprezentantii legali ai acestora;
c) copii legalizate ale hotarârilor judecatoresti de dobândire a personalitatii juridice, ramase definitive, ale organizatiilor sindicale care se asociaza;
d) statutul federatiei sau confederatiei constituite;
e) lista membrilor din organul de conducere, continând numele, prenumele, codul numeric personal si functia.

Art. 43. - Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 41 alin. (4), dobândesc personalitate juridica la cererea federatiilor sau a confederatiilor sindicale care au hotarât constituirea acestora. În acest scop împuternicitul special al federatiei sau confederatiei va depune o cerere de dobândire a personalitatii juridice la tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti în a carui raza teritoriala îsi are sediul uniunea, însotita de hotarârea federatiei sau a confederatiei pentru constituirea uniunii, potrivit statutului, copiile certificate ale statutelor federatiilor si/sau confederatiilor si de copiile legalizate ale hotarârilor judecatoresti de dobândire a personalitatii juridice, ramase definitive.

Art. 44. -
(1) Tribunalul competent prevazut la art. 42 alin. (2) si la art. 43, dupa caz, este obligat ca, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii, sa examineze:
a) daca s-au depus actele prevazute la art. 42 alin. (2) sau la art. 43, dupa caz;
b) daca actul constitutiv si statutul organizatiilor sindicale sunt conforme prevederilor legale în vigoare.
(2) În cazul în care constata ca cerintele legale pentru constituirea organizatiilor sindicale nu sunt îndeplinite, presedintele completului de judecata îl citeaza în camera de consiliu pe împuternicitul special prevazut la art. 42 alin. (2) si la art. 43, caruia îi solicita, în scris, remedierea, în termen de cel mult 7 zile, a neregularitatilor constatate.
(3) În cazul în care sunt întrunite cerintele prevazute la alin. (1), instanta va proceda la solutionarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special.
(4) Instanta pronunta o hotarâre motivata de admitere sau respingere a cererii.
(5) Hotarârea tribunalului se comunica semnatarului cererii de înscriere în registrul special, în termen de cel mult 5 zile de la pronuntare.

Art. 45. -
(1) Hotarârea tribunalului este supusa numai recursului.
(2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la comunicarea hotarârii. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronuntare.
(3) Recursul se judeca, cu citarea împuternicitului special, în termen de 45 de zile. Instanta de recurs redacteaza decizia si restituie dosarul tribunalului, în termen de 5 zile de la pronuntare.

Art. 46. -
(1) Tribunalele sunt obligate sa tina un registru special, în care vor consemna: denumirea si sediul organizatiilor sindicale constituite prin asociere, numele si prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data înscrierii, precum si numarul si data hotarârii judecatoresti definitive de admitere a cererii de înscriere.
(2) Înscrierea în registrul special prevazut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data ramânerii definitive a hotarârii pronuntate de tribunal.

Art. 47. - Organizatia sindicala constituita prin asociere dobândeste personalitate juridica de la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de admitere a cererii de înscriere în registrul special.

Art. 48. - Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului, pe care tribunalul certifica înscrierea, împreuna cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie organizatiei sindicale constituite prin asociere, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevazute la art. 42 alin. (2) sau la art. 43, în copii certificate de împuternicitul special si vizate de tribunal, se va pastra în arhiva acestuia.

Art. 49. -
(1) Organizatia sindicala constituita prin asociere este obligata sa aduca la cunostinta tribunalului unde s-a înregistrat, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioara a statutului, precum si orice schimbare în compunerea organului de conducere.
(2) Pentru aprobarea modificarii statutului sunt aplicabile în mod corespunzator dispozitiile art. 42-48.
(3) Instanta este obligata sa mentioneze în registrul special modificarile din statut, precum si schimbarile din compunerea organului de conducere al organizatiei sindicale.

Art. 50. - Organizatiile sindicale se pot afilia la organizatii similare internationale.

 

CAPITOLUL V
Sanctiuni


Art. 51. - Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:
a) încalcarea de catre membrii alesi în organul de conducere al organizatiei sindicale a obligatiei prevazute la art. 38 alin. (1), cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;
b) încalcarea dispozitiilor art. 30 alin. (1), cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 52. -
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul împuternicit de ministrul muncii si solidaritatii sociale.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 51 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Art. 53. -
(1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei urmatoarele fapte:
a) împiedicarea exercitiului dreptului de libera organizare sau asociere sindicala, în scopurile si în limitele prevazute de prezenta lege;
b) conditionarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitarii atributiilor functiei membrilor alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale;
c) furnizarea de date neconforme cu realitatea la dobândirea personalitatii juridice a organizatiei sindicale, precum si în timpul fiintarii acesteia.
(2) Actiunea penala este pusa în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate, în conformitate cu dispozitiile Codului de procedura penala, cu exceptia infractiunii prevazute la alin. (1) lit. c).

 

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 54. - Cererile si actele de procedura ale organizatiilor sindicale în fata instantelor judecatoresti sau actele de procedura întocmite pentru acestea sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 55. - În termen de 90 de zile de la data publicarii legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, organizatiile sindicale existente la data intrarii în vigoare a prezentei legi vor pune de acord statutele proprii cu prevederile acesteia.

Art. 56. - La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 7 august 1991, precum si orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comuna din 9 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI VALER DORNEANU NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 24 ianuarie 2003.
Nr. 54.